02 – Τροποποίηση του άρθρου 44Β του βασικού νόμου.

Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο Ν. 73(Ι)/2004 και Σχέδιο Κανονισμών που τροποποιεί τους περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμούς του 2022 (Κ.Δ.Π. 265/2022)

Το άρθρο 44Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «μετανάστευσης» (τρίτη γραμμή), της φράσης «καθώς επίσης και για τη φρούρηση και φύλαξη υποδομών και χώρων»· και

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά την επιφύλαξη αυτού, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, για τις πρώτες προσλήψεις, οι οποίες θα διενεργηθούν αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, οι υποψήφιοι που βρίσκονται στον Τελικό Πίνακα της διαδικασίας πρόσληψης με αρ. Προκήρυξης 5549/779, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11.12.2023, δύνανται να προσληφθούν και για σκοπούς φρούρησης και φύλαξης υποδομών και χώρων».

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο