Νομοσχέδιο

 • Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020» Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία (ΕΕ) 2023/959 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Με την εν λόγω τροποποίηση εντάσσεται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) ο τομέας τον μεταφορών και της θέρμανσης κτιρίων. Στις 14/2/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο καθώς και η ανάλυση αντικτύπου. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα στα συνοδευτικά έγγραφα.

  Περισσότερα »
 • Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

  Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την καλύτερη ρύθμιση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων, έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο και προσχέδιο διατάγματος που τροποποιεί την περί των Τεχνιτών Οχημάτων νομοθεσία, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» για απόψεις, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως, αφού λάβουν υπόψη το κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου και διατάγματος, αποστείλουν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση», μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου, 2024. Τα τελικά κείμενα θα αποσταλούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης/απάντησής σας μέσα στο πιο πάνω χρονικό πλαίσιο, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή άποψη επί αυτών. Λειτουργός διαβούλευσης ορίστηκε ο μηχανολόγος μηχανικός του Τμήματος κ. Αχιλλέας Πηλιάς. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί του στο τηλέφωνο 22800344 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο apilias@ems.mcw.gov.cy.

  Περισσότερα »
 • Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

  Θέμα: Έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την ετοιμασία του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024» Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θέτει από σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024». Η ετοιμασία και προώθηση του εν λόγω Νομοσχεδίου κρίνεται επιβεβλημένη και αποσκοπεί κυρίως: (α) στην εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2023, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, (β) στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και στη διασφάλιση συνοχής με το νομοθετικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμο του 2022, (γ) στην κατάργηση των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων του 2004 έως 2010, οι οποίοι χρήζουν αντικατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με το νομοθετικό…

  Περισσότερα »
 • Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

  Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέρους του Πακέτου Μέτρων Αντιμετώπισης των Πληθωριστικών Πιέσεων, Στήριξης των Πληγέντων Εισοδημάτων, Στεγαστικής Πολιτικής και Επιτάχυνσης Πράσινης Μετάβασης τα οποία περιλαμβάνονταν στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με αρ.1163/2023 κατά τη συνεδρία ημερομηνίας 19.10.2023. Ειδικότερα, σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών στο Επίδομα Τέκνου (μέχρι τα 23 για κορίτσια και 24 έτη για αγόρια, εφόσον είναι φοιτητές αντί μέχρι τη λήξη της στρατιωτικής θητείας 21 ετών που ισχύει σήμερα για τα αρσενικά τέκνα). Στη νέα αυτή κατηγορία δικαιούχων θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος. Επιπλέον, μέσω του παρόντος Νομοσχεδίου σκοπείται η αύξηση 5% του επιδόματος τέκνου γενικότερα.  

  Περισσότερα »
 • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

  Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Δασών Νόμων 2012 και 2018. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλύπτει τα θέματα των αδικημάτων, ποινών και διαδικασιών. Σκοπός είναι η βελτίωση της προληπτικής λειτουργίας της εν λόγω νομοθεσίας και η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα το προωθούμενο νομοσχέδιο προνοεί: Διαχωρισμό των αδικημάτων διακινδύνευσης από τα αδικήματα με αποτέλεσμα, Επανακαθορισμό των ποινών όπως πιο κάτω: Για αδικήματα διακινδύνευσης σε σχέση με φωτιά: 5 χρόνια φυλάκιση ή €25. 000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές, Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς με ζημιά: 10 χρόνια φυλάκιση ή €50.000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές, Προσθήκη του αδικήματος της χρήσης εργαλείων χωρίς άδεια από 1ην Ιουνίου μέχρι τη 30ήν Σεπτεμβρίου σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, Προσθήκη πρόνοιας ανάκτησης του κόστους καταστολής σε πυρκαγιές εντός κρατικού Δάσους, Καταγραφή των διαδικασιών επίδοσης ειδοποίησης, πληρωμής και διακανονισμού εξώδικου συμβιβασμού, Προσθήκη πρόνοιας για έκδοση κανονισμών για ίδρυση και λειτουργία εθελοντικών σωμάτων δασοπυρόσβεσης, Αύξηση του μέγιστου ποσού εξώδικου συμβιβασμού που δύναται να επιβάλει ο Διευθυντής από €2.000,00 σε €5.000,00.

  Περισσότερα »
 • Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

  Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή της δυνατότητας της Αρμόδιας Αρχής να θεωρεί ότι οι προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίοι είναι ήδη καταχωρισμένοι δυνάμει του περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών Νόμου του 2023 να θεωρούνται ότι είναι καταχωρισμένοι για τους σκοπούς του περί  Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου. Επιπρόσθετα καταργείται η πρόνοια ότι η άδεια προμηθευτή ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.

  Περισσότερα »
 • Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

    Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας επισυνάψω νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται η υπό αναφορά νομοθεσία για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης. Στην παρούσα της μορφή, η νομοθεσία προβλέπει ότι οι ιατροί δύνανται να προμηθεύονται απευθείας από τους προμηθευτές φαρμακευτικών προϊόντων μόνο εμβόλια και φιάλες ιατρικού οξυγόνου. Με το υφιστάμενο καθεστώς, οι ασθενείς υποβάλλονται σε πρόσθετη ταλαιπωρία εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζουν οι ίδιοι τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα τούς χορηγηθούν αφού πρώτα τους δοθεί συνταγή και τα προμηθευτούν από φαρμακείο. Επιπρόσθετα, η μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων από τους ασθενείς υπέχει κινδύνους για τη σταθερότητα και την ασφάλεια τους εφόσον δεν διασφαλίζεται η ορθή φύλαξη τους (π.χ. θερμοκρασία). Επίσης, με το υφιστάμενο καθεστώς, αυξάνονται οι επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να μεταβαίνουν οι ίδιοι σε νοσηλευτήρια για να χορηγήσουν τα φαρμακευτικά προϊόντα γεγονός για το οποίο δαπανούν χρόνο και επιβαρύνουν το Γενικό Σύστημα Υγείας με πρόσθετά έξοδα. Με την υπό αναφορά τροποποίηση, η οποία γίνεται μετά από αίτημα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προς το Υπουργείο Υγείας, εισάγονται διατάξεις ώστε ορισμένα εξειδικευμένα φαρμακευτικά προϊόντα να μπορούν να διανεμηθούν απευθείας σε ιατρούς.  Τα υπό αναφορά φαρμακευτικά προϊόντα αφορούν σε σκευάσματα…

  Περισσότερα »
 • «Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   «Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»     Ανακοινώνεται η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου: «Ο Περί Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023». Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θεσμοθέτηση του/της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και κατ’ επέκταση η ενίσχυση και διασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων, ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άντρες, τα αγόρια και τα κορίτσια, η πρόσδοση ίσης ορατότητας, ενδυνάμωσης, ευθυνών και ίσων ευκαιριών πρόσβασης και συμμετοχής σε όλους του τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής   η ισότιμη πρόσβαση και ο ισότιμος καταμερισμός των πόρων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται με τους ακόλουθους τρόπους: ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση CommissionerGE@presidency.gov.cy  

  Περισσότερα »
 • Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023

  Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – : “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1804 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και για την κατάργηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ”. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση της αγοράς δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών προκειμένου να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η κατανάλωση ενέργειας κατά την τελική χρήση στον τομέα των μεταφορών. Νοείται ότι ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων 2, 5, 20 και 21 του ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορούν τα ΣΕ.

  Περισσότερα »
 • «Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

  Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων. Το Υπουργείο Οικονομικών προέβηκε στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020 » για σκοπούς εκ νέου εναρμόνισης με την Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών. Η Οδηγία 97/9/ΕΚ μεταφέρθηκε αρχικά στην εθνική νομοθεσία με τον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Ν.148(Ι)/2002) καθώς επίσης και με τις ΚΔΠ 530/2004 (Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί του 2004) και ΚΔΠ 531/2004 (Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ.  Κανονισμοί του 2004). Ο Ν.148(Ι)/2002 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον περί των Επενδυτικών  Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Ν.144(Ι)/2007). Οι διατάξεις που μετέφεραν την Οδηγία 97/9/ΕΚ συνέχισαν να υφίστανται με τον Ν.144(Ι)/2007, καθώς και με τις ΚΔΠ 530/2004, ΚΔΠ 175/2015 (Οδηγία 144-2007-15 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη συνέχιση Λειτουργίας και τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών ΕΠΕΥ) και ΚΔΠ 481/2012 (Οδηγία  144-2007-09…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο