Νομοσχέδιο

 • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

  Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Δασών Νόμων 2012 και 2018. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλύπτει τα θέματα των αδικημάτων, ποινών και διαδικασιών. Σκοπός είναι η βελτίωση της προληπτικής λειτουργίας της εν λόγω νομοθεσίας και η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα το προωθούμενο νομοσχέδιο προνοεί: Διαχωρισμό των αδικημάτων διακινδύνευσης από τα αδικήματα με αποτέλεσμα, Επανακαθορισμό των ποινών όπως πιο κάτω: Για αδικήματα διακινδύνευσης σε σχέση με φωτιά: 5 χρόνια φυλάκιση ή €25. 000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές, Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς χωρίς ζημιά: 6 χρόνια φυλάκιση ή €30.000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς με ζημιά: 10 χρόνια φυλάκιση ή €50.000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές. Προσθήκη του αδικήματος της χρήσης εργαλείων χωρίς άδεια από 1ην Ιουνίου μέχρι τη 30ήν Σεπτεμβρίου σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, Προσθήκη πρόνοιας ανάκτησης του κόστους καταστολής σε πυρκαγιές εντός κρατικού Δάσους, Καταγραφή των διαδικασιών επίδοσης ειδοποίησης, πληρωμής και διακανονισμού εξώδικου συμβιβασμού, Προσθήκη πρόνοιας για έκδοση κανονισμών για ίδρυση και λειτουργία εθελοντικών σωμάτων δασοπυρόσβεσης, Προσθήκη πίνακα με καθορισμένα ποσά εξώδικης ρύθμισης ανάλογα…

  Περισσότερα »
 • Νομοσχέδιο με τίτλο: «o Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ …) Νόμος του 2024»

  Το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της ετοιμασίας εναρμονιστικού νομοσχεδίου για μεταφορά  στο εθνικό δίκαιο της Οδηγία (ΕΕ) 2024/1174 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2024 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά ορισμένες πτυχές της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/59/ΕΕ1 (στο εξής: οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών ή οδηγία BRRD) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/20142 (στο εξής: κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης ή κανονισμός SRMR) αποτελούν μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλιση των καταθέσεων, η οποία περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες τροποποιήσεις των εν λόγω πράξεων και της οδηγίας 2014/49/ΕΕ3 (στο εξής: οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ή οδηγία ΟΣΕΚ). Το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προέβηκαν στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (αρ. …)  Νόμος του 2024» για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1174 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2024 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.…

  Περισσότερα »
 • ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

  Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση (α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο» και (β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της Προώθησης και της Προστασίας του μητρικού θηλασμού Κανονισμοί του 2024» Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα: (α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο», και (β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Κανονισμοί του 2024». Οι εν λόγω νομοθεσίες ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας βάσει των προνοιών του «ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος του 2018». Σκοπός τους είναι ο καθορισμός του νομικού πλαισίου για την επιβολή υποχρέωσης για παραχώρηση στις θηλάζουσες, δωματίου μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος στους χώρους εργασίας, η δημιουργία δωματίων μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης μητρικού γάλακτος σε καθορισμένους τύπους δημόσιων χώρων και ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων των εν λόγω δωματίων μητρικού θηλασμού. Τα πιο πάνω Προσχέδια τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση και προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς/φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν τα σχόλια/ εισηγήσεις τους στον Πίνακα Υποβολής Σχολίων που επισυνάπτεται…

  Περισσότερα »
 • Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

  Σκοπός του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέτρου στήριξης των Μονογονεϊκών Οικογενειών. Ειδικότερα, μέσω του Νομοσχεδίου τροποποιείται μέρος του ορισμού της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συμβίου, όταν δεν υπάρχουν κοινά τέκνα, για σκοπούς καταβολής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

  Περισσότερα »
 • Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

  1. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024». 2. Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων, μέσω της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ του Τμήματος Περιβάλλοντος και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ATA). Η σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων, ως Νομοθετική Μεταρρύθμιση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα, στη διασφάλιση του συντονισμού των διαδικασιών, για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και την ενίσχυση/υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων και ιδιαίτερα των δημοτικών στερεών αποβλήτων. 3. Για την ετοιμασία του προσχεδίου του Νομοθετικού Πλαισίου του Φορέα, λήφθηκαν υπόψιν τα αποτελέσματα μελέτης για τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα, όπου αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση διακυβέρνησης, καταγράφηκαν απόψεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και αξιολογήθηκαν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες. Στόχος ήταν να καθοριστεί μια αποτελεσματική και νομοθετικά ορθή δομή, που θα διασφαλίζει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Αρχών Τοπικής…

  Περισσότερα »
 • Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

  Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο « Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο καθιστά υποχρεωτική την διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης κατά την ανάπτυξη και σύνταξη νέων πολιτικών, όπου οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις απόψεις και εισηγήσεις των επηρεαζόμενων μερών και εμπλεκόμενων φορέων, που θα συμβάλουν στη χάραξη της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής. Ο υπεύθυνος λειτουργός από τον οποίο τα επηρεαζόμενα μέρη και οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι ο Γιώργος Κυπριανού, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη, 22309013, gkyprianou@presidency.gov.cy.

  Περισσότερα »
 • Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

  Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας της πρωτοβουλίας πολιτών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο δίδει τη δυνατότητα σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο, να υποβάλουν πρωτοβουλία πολιτών, η οποία εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και συγκεντρώσει των απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης, δεσμεύει την κυβέρνηση να: (α) υποβάλει εμπεριστατωμένη και δεόντως αιτιολογημένη απάντηση, αναφορικά τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση προέβη και/ή προβαίνει και/ή θα προβεί ή ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, αναφορικά με την πρωτοβουλία πολιτών  (στους πεντακόσιους (500) υπογράφοντες) και (β) διεξάγει διευρυμένη δημόσια συζήτηση, παρουσία των διοργανωτών, άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων, εκπροσώπων οργανωμένων συνόλων και οποιονδήποτε άλλων φυσικών και/ή νομικών προσώπων, με σκοπό την εξέταση της πρωτοβουλίας πολιτών και την υποβολή εμπεριστατωμένου και δεόντως αιτιολογημένου σχεδίου δράσης, αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση θα προβεί, αναφορικά με την πρωτοβουλία…

  Περισσότερα »
 • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

  Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της Δημιουργίας Μητρώου Καλλιτεχνών και Θέσπισης Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2024», το οποίο έχει σκοπό τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη. Σκοπός είναι ένα νομοσχέδιο «ομπρέλα», το οποίο θα καθορίζει το πλαίσιο και τα κριτήρια απόδοσης του Καθεστώτος του Καλλιτέχνη σε πολιτιστικούς δημιουργούς / επαγγελματίες καθώς και τον τρόπο πρόσβασης των αυτοτελώς εργαζομένων πολιτιστικών δημιουργών / επαγγελματιών στα ωφελήματα της κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται: (α) η δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών, στο οποίο υπάρχει δυνατότητα εγγραφής Καλλιτεχνών με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα ωφελήματα που θα επιφέρει η εγγραφή αυτή και όλα τα σχετικά με την αίτηση και το μητρώο καλλιτεχνών, καθώς και (β) η θεσμοθέτηση μέτρου οικονομικής στήριξης (καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας) προς τους αυτοτελώς εργαζόμενους καλλιτέχνες που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες σε σχέση με την κοινωνική ασφάλισή τους. Το νομοσχέδιο επομένως θα καλύψει δύο ανάγκες: (α) την ανάγκη καθορισμού του ποιος θεωρείται καλλιτέχνης, και (β) την ανάγκη υποβοήθησης των καλλιτεχνών οι οποίοι λόγω οικονομικών δυσκολιών αδυνατούσαν να   εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ασφάλιση. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού θέτει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις,…

  Περισσότερα »
 • Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών

  Δημόσια Διαβούλευση Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών Μετά την παρέλευση περισσότερων από  πέντε χρόνων από την  πρακτική εφαρμογή του Νόμου για το Νάρκοτεστ (25 Ιανουαρίου 2018), έχει κριθεί σκόπιμο από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η βελτίωση του υπό αναφορά νομοθετικού πλαισίου. Οι αλλαγές βελτιώνουν πρακτικής υφής θέματα, χωρίς να αλλάζουν τη φιλοσοφία και τις κύριες πρόνοιες εφαρμογής του αρχικού Νόμου. Βασική στόχευση του Νόμου για το Νάρκοτεστ παραμένει η αποτροπή των οδηγών να οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ζήτημα εξαιρετικά επικίνδυνο τόσο για τους ίδιους οδηγούς, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες των οδών. Ο συγκεκριμένος Νόμος κάλυψε ένα σημαντικό κενό, κατά αναλογία των ελέγχων των οδηγών υπό την επήρεια του αλκοόλ. Επιπρόσθετα, ο Νόμος βοήθησε τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στα θέματα οδικής ασφάλειας να καταγράψουν και κατανοήσουν το επίπεδο του προβλήματος και να αναληφθούν ευρύτερες δράσεις για αποτροπή των οδηγών να οδηγούν υπό την επήρεια των ναρκωτικών. H οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών παραμένει βασική αιτία των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων στην Κύπρο, παρά τη γενικότερη βελτίωση των δεικτών της οδικής ασφάλειας. Την πενταετία 2013-2017 το 4,68% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων είχε ως αιτία την οδήγηση…

  Περισσότερα »
 • Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

  Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου εφαρμογής του βασικού Νόμου και η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων.

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο