Υγεία

 • ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

  Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση (α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο» και (β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της Προώθησης και της Προστασίας του μητρικού θηλασμού Κανονισμοί του 2024» Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα: (α) Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο», και (β) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί της της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Κανονισμοί του 2024». Οι εν λόγω νομοθεσίες ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας βάσει των προνοιών του «ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος του 2018». Σκοπός τους είναι ο καθορισμός του νομικού πλαισίου για την επιβολή υποχρέωσης για παραχώρηση στις θηλάζουσες, δωματίου μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος στους χώρους εργασίας, η δημιουργία δωματίων μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης μητρικού γάλακτος σε καθορισμένους τύπους δημόσιων χώρων και ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων των εν λόγω δωματίων μητρικού θηλασμού. Τα πιο πάνω Προσχέδια τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση και προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς/φυσικά πρόσωπα, να υποβάλουν τα σχόλια/ εισηγήσεις τους στον Πίνακα Υποβολής Σχολίων που επισυνάπτεται…

  Περισσότερα »
 • Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

  Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιες Υγείας του Υπουργείου Υγείας θέτουν σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024». Στο πλαίσιο της εφαρμογής: των διατάξεων του Νόμου Ν.225(Ι)/2022 με τίτλο «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022» και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο οποίος έχει δεσμευτική νομική ισχύ και άμεση εφαρμογή: «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ», το Σχέδιο Κανονισμών, καταργούν και αντικαθιστούν τους: «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) Κανονισμοί του 2003 έως 2009», «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατρικά Βοηθήματα) Κανονισμοί του 2003 έως 2009», και οι οποίοι είναι εναρμονιστικοί των Οδηγιών 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ. Επιπρόσθετα το Σχέδιο Κανονισμών εισάγει εκ νέου ρυθμίσεις ειδικών διατάξεων και απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής, των επίσημων γλωσσών της Ένωσης που είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή, τα ποινικά αδίκημα, την έκδοση διαταγμάτων κτλ. Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας θέτουν προς διαβούλευση το πιο πάνω Σχέδιο…

  Περισσότερα »
 • Οι περί των In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024

  Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιες Υγείας του Υπουργείου Υγείας θέτουν σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδια Κανονισμών με τίτλο «Οι περί των In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κανονισμοί του 2024». Στο πλαίσιο της εφαρμογής: των διατάξεων του Νόμου Ν.225(Ι)/2022 με τίτλο «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022» και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο οποίος έχει δεσμευτική νομική ισχύ και άμεση εφαρμογή: «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής», το Σχέδιο Κανονισμών, καταργούν και αντικαθιστούν τους: «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη Διάγνωση In Vitro) Κανονισμοί του 2003 έως 2012», οι οποίοι είναι εναρμονιστικοί της Οδηγίας  98/79/ΕΚ. Επιπρόσθετα το Προσχέδιο Κανονισμών εισάγει εκ νέου ρυθμίσεις ειδικών διατάξεων και απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής, των επίσημων γλωσσών της Ένωσης που είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή, τα ποινικά αδίκημα, την έκδοση διαταγμάτων κτλ. Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας θέτουν προς διαβούλευση το πιο πάνω Προσχέδιο Κανονισμών και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση, απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις το αργότερο μέχρι τις 05 Απριλίου 2024.

  Περισσότερα »
 • Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αρ. 93.814 ημερομηνίας 18.10.2022 ενέκρινε τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό, με όρους εντολής την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου. Η Εθνική Επιτροπή προεδρεύεται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και  αποτελείται από εκπροσώπους Υπουργείων, Οργανώσεων και Επαγγελματικών Συνδέσμων που εξυπηρετούν, στηρίζουν ή εκπροσωπούν τα άτομα με αυτισμό στην Κύπρο. Για την ετοιμασία του παρόντος προσχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο του 2023, συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου οι συνεισφορές των μελών της Εθνικής Επιτροπής και έγιναν στοχευμένες διαβουλεύσεις με σειρά συνεδριάσεων υπό – επιτροπών της Εθνικής Επιτροπής. Η όλη εργασία συντονίστηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Οι επτά πυλώνες στους οποίους θα στηρίζεται η στρατηγική αφορούν στους εξής: Έρευνα και Γνώση Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση Εκπαίδευση Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση Εργασία Συμμετοχή στην Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου προσχεδίου το κείμενο επισυνάπτεται με την παρούσα ανακοίνωση για δημόσια διαβούλευση. Όραμα της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό, είναι η εκπλήρωση των δικαιωμάτων των…

  Περισσότερα »
 • Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

    Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας επισυνάψω νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται η υπό αναφορά νομοθεσία για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης. Στην παρούσα της μορφή, η νομοθεσία προβλέπει ότι οι ιατροί δύνανται να προμηθεύονται απευθείας από τους προμηθευτές φαρμακευτικών προϊόντων μόνο εμβόλια και φιάλες ιατρικού οξυγόνου. Με το υφιστάμενο καθεστώς, οι ασθενείς υποβάλλονται σε πρόσθετη ταλαιπωρία εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζουν οι ίδιοι τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα τούς χορηγηθούν αφού πρώτα τους δοθεί συνταγή και τα προμηθευτούν από φαρμακείο. Επιπρόσθετα, η μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων από τους ασθενείς υπέχει κινδύνους για τη σταθερότητα και την ασφάλεια τους εφόσον δεν διασφαλίζεται η ορθή φύλαξη τους (π.χ. θερμοκρασία). Επίσης, με το υφιστάμενο καθεστώς, αυξάνονται οι επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να μεταβαίνουν οι ίδιοι σε νοσηλευτήρια για να χορηγήσουν τα φαρμακευτικά προϊόντα γεγονός για το οποίο δαπανούν χρόνο και επιβαρύνουν το Γενικό Σύστημα Υγείας με πρόσθετά έξοδα. Με την υπό αναφορά τροποποίηση, η οποία γίνεται μετά από αίτημα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προς το Υπουργείο Υγείας, εισάγονται διατάξεις ώστε ορισμένα εξειδικευμένα φαρμακευτικά προϊόντα να μπορούν να διανεμηθούν απευθείας σε ιατρούς.  Τα υπό αναφορά φαρμακευτικά προϊόντα αφορούν σε σκευάσματα…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο