Παιδεία

  • Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028

    Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την «Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και Σχέδιο Δράσης, 2024 – 2028». Η Εθνική Στρατηγική ετοιμάστηκε από το ΥΠΑΝ και σκοπός της είναι η υιοθέτηση μίας ολιστικής προσέγγισης, η οποία θα διασφαλίσει την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων  για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και παραβατικότητας, μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλούς σχολικού κλίματος, το οποίο να προωθεί έμπρακτα κουλτούρα συμπερίληψης και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. Η σχολική βία και παραβατικότητα αποτελούν παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο με πολυδιάστατη φύση σε ό,τι αφορά τις αιτίες και τις εκδηλώσεις τους. Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της βίας βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος και απασχολεί τόσο τον εκπαιδευτικό κόσμο, όσο και την κοινωνία ευρύτερα. Το ΥΠΑΝ διατηρεί ως πάγια θέση την προώθηση του ασφαλούς σχολείου, δηλαδή την προστασία από όλες τις μορφές βίας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι τα σχολεία αποτελούν ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο προάγει τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη, την καλλιέργεια αξιών και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα των μαθητών/μαθητριών. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΥΠΑΝ προχώρησε στη διαμόρφωση του Σχεδίου…

    Περισσότερα »
  • Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

    Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/ Τμήματα/Υπηρεσίες, ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα e-consultation.gov.cy, για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης, η Πρώτη Διετής Έκθεση που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της Σύστασης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά και υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχολίων επ’αυτού μέχρι τις 8/3/2024. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 23 Φεβρουαρίου 2024

    Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο