AID SCHEME FOR INSTALLATION OF ENERGY STORAGE SYSTEMS IN COMBINATION WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES

Υπηρεσία Βιομηχανίας Και Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ως μέρος των εργασιών για την ετοιμασία Σχεδίου Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, και σε συνέχεια των προηγούμενων αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε για το Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για Αποθήκευση Ενέργειας, πληροφορεί ότι διενεργεί Ανοικτή Διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό:

(α) τη συλλογή εισηγήσεων στη βάση του επισυναπτόμενου σχεδίου στήριξης για προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης.

(β) την καταγραφή τυχόν εισηγήσεων για συστήματα αποθήκευσης πέραν από αυτών που περιγράφονται στον υφιστάμενο τεχνικό οδηγό.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θέτει προς διαβούλευση το Σχέδιο Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουνίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση bfures@meci.gov.cy

Ενέργεια
Άλλο

Περιεχόμενα

01 - INTRODUCTION 0 σχόλια
02 - BACKGROUND 0 σχόλια
03 - GENERAL REMARKS 0 σχόλια
04 - OBJECTIVES AND EXPECTED RESULTS 0 σχόλια
05 - INDICATORS 0 σχόλια
06 - LEGAL BASIS 0 σχόλια
07 - SCOPE OF ACTIVITIES TO BE FUNDED 0 σχόλια
08 - TECHNICAL REQUIREMENTS 0 σχόλια
09 - AVAILABLE BUDGET 0 σχόλια
10 - GOVERNANCE 0 σχόλια
11 - FINANCIAL SUPPORT 0 σχόλια
12 - ADMISSIBILITY AND DOCUMENTS 0 σχόλια
13 - ELIGIBILITY 0 σχόλια
14 - FINANCIAL AND OPERATIONAL CAPACITY AND EXCLUSION 0 σχόλια
15 - EVALUATION AND AWARD PROCEDURE 0 σχόλια
16 - AWARD CRITERIA 0 σχόλια
17 - HOW TO APPLY 0 σχόλια
18 - APPLICABLE STATE AID REGIME 0 σχόλια
19 - GRANT AGREEMENT 0 σχόλια
20 - PROJECT IMPLEMENTATION 0 σχόλια
21 - GRANT PAYMENT 0 σχόλια
22 - CLARIFICATIONS 0 σχόλια
23 - DEFINITIONS 0 σχόλια

6 Σχόλια

 1. Kindly find below the suggestions regarding the BESS Aid Scheme

  -Include Ready-To-Build (RTB) licenses as part of the “Existing Stations” under Scheme 1A.

  -Allow increase of Existing Solar Stations in order to charge Battery Energy Storage System (BESS) as long as there is a limitation on the maximum power injected into the grid.

  -Consider removing the mandatory augmentation requirement and allow the system to degrade, making augmentation an option for the providers.

  -Open the option when possible to use the same MV Equipment of the RES station, if applicable, for the BESS. (This is not necessary)

 2. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου έχει διαπιστώσει ότι στο Σχέδιο Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα ΑΠΕ, προωθούνται αποκλειστικά τεχνολογίες αποθήκευσης με χρήση μπαταριών. Είναι εμφανές ότι απουσιάζουν εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων.
  Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι τα μπαλόνια αποθήκευσης βιοαερίου αποτελούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο εν λόγω Σχέδιο. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο έχει το πλεονέκτημα να ακολουθεί τη ζήτηση ενέργειας, δηλαδή μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν χρειάζεται. Επομένως, τα συστήματα αποθήκευσης βιοαερίου έχουν αρκετά οφέλη για το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως:
  • Το βιοαέριο μπορεί να μειώσει την ανάγκη για εφεδρική ενέργεια ορυκτών καυσίμων. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, και μείωση της εξάρτησης της χώρας από την εισαγωγή συμβατικών καυσίμων.
  • Το βιοαέριο μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στον μετριασμό των διακυμάνσεων των τιμών.
  • Τα συστήματα αποθήκευσης βιοαερίου μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα σε περιόδους μεγάλης διακύμανσης της αιολικής και ηλιακής παραγωγής, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση της αγοράς και να εξασφαλίσει ασφάλεια στο δίκτυο.
  Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το κόστος για την εγκατάσταση ενός μπαλονιού αποθήκευσης βιοαερίου κυμαίνεται περίπου στα €25-30 ανά KWh αποθηκευτικής ικανότητας.

 3. Σχόλια για το προτεινόμενο Σχέδιο Χορηγιών για Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  Ντίνος Κωνσταντίνου, Διευθυντής, Galascope Limited

  Το ύψος της προτεινόμενης επιχορήγησης, €125,000 ανά MW και το ύψος των λειτουργικών εγγυήσεων που απαιτούνται (€225,000 ανά MW) κάνουν το Συστήματα Αποθήκευσης μη οικονομικά βιώσιμο.

  Για παράδειγμα
  Ένας παραγωγός με 7.5MW φωτοβολταϊκά, καλείτε να εγκαταστήσει ισοδύναμες μπαταρίες των 3 ωρών (δηλαδή 22.5MWh), και για 10 χρόνια να προσθέτει συμπληρωματικές μπαταρίες για να διατηρεί η δυναμικότητα αποθήκευσης στα 22.5MWh.
  Το κόστος ενός τέτοιου μεγέθους συστήματος (αγορά και εγκατάσταση, συν διατήρηση δυναμικότητας) με σημερινές τιμές είναι περίπου €5,175,000 και η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να πάρει είναι €937,500.
  Η μέγιστη τιμή πώλησης που επιβάλλεται στο προτεινόμενο Σχέδιο, είναι 11 Σεντ ανά κιλοβατώρα. Τα μέγιστα εισοδήματα που θα μπορούσε να έχει αυτό το σύστημα αποθήκευσης στην Μεταβατική Αγορά ηλεκτρισμού με το σημερινό επίπεδο περικοπών (25%) θα είναι περίπου €250,000 τον χρόνο. Στην Ανταγωνιστική Αγορά ηλεκτρισμού όπου οι τιμές πώλησης προβλέπονται να είναι χαμηλές κατά τις μεσημβρινές ώρες και ψηλότερες το βράδυ, το σύστημα αποθήκευσης θα εκμεταλλεύεται πλήρως και έτσι τα εισοδήματα που θα μπορούσε να έχει ανέρχονται περίπου στις €500,000 τον χρόνο.
  Δηλαδή ο παραγωγός καλείτε να πληρώσει €4,237,500 (με τα επιπρόσθετα έξοδα χρηματοδότησης και δανεισμού), €1,687,500 σε τραπεζικές εγγυήσεις και πολλές δεκάδες χιλιάδες τον χρόνο για την συντήρηση των μπαταριών, για να έχει περίπου €250,000 εισόδημα τον χρόνο κατά την Μεταβατική Αγορά ηλεκτρισμού και περίπου €500,000 τον χρόνο στην Ανταγωνιστική Αγορά. Και όλα αυτά με μια τεχνολογία αποθήκευσης με περίπου 10-12 χρόνια ζωής και πολύ ψηλό κόστος ανακύκλωσης.
  Καθαρά, αυτή είναι μια εντελώς μη βιώσιμη επένδυση και εντελώς εκτός των οικονομικών όρων για δανεισμό από τράπεζες.

  Άλλα θέματα
  Ο όρος για να πωλείται όλη η ενέργεια που παράγετε από φωτοβολταϊκά πάρκα που παίρνουν την επιχορήγηση αποκλειστικά στην ΑΗΚ στην μέγιστη τιμή των 11 Σεντ ανά κιλοβατώρα δεν είναι εφικτός για δυο λογούς. Πρώτα, οι πλείστοι υφιστάμενοι παραγωγοί έχουν νομικά συμβόλαια που τους δένουν με ιδιώτες προμηθευτές για πολλαπλά χρόνια και δεύτερο, η υποχρέωση να πωλείται η ενεργεία αποκλειστικά στην ΑΗΚ είναι ενάντια και στις αρχές της ανταγωνιστικής αγοράς, δεδομένου ότι ο ήδη κυρίαρχος παράγοντας της αγοράς θα είναι επίσης ο αποδέκτης αυτής της ενέργειας.
  Ο τεχνικός όρος “the technology used must have a round-trip efficiency (RTE) of at least 80% at the start of their operation” αποκλείει πολλές νέες τεχνολογίες αποθήκευσης οι οποίες όταν τελικά διεισδύσουν βγουν στην αγορά προβλέπεται να έχουν χαμηλότερο RTE, αλλά επίσης πολύ πιθανόν να είναι πιο οικονομικά εφικτές, να έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής, να είναι ασφαλέστερες και να είναι πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον από τις μπαταρίες Λιθίου.

  Εισηγήσεις
  Οι εισηγήσεις μας για ένα ταχύτερο, πιο οικονομικό και βιώσιμο Σχέδιο για Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας είναι οι ακόλουθες:
  1. Άμεση προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών χωρίς διαγωνισμό
  2. Παροχή υψηλότερης επιδότησης ανά εγκατεστημένη MWh αποθήκευσης
  Προτείνουμε επιδότηση 50% επί της τιμής αγοράς του συστήματος ανά MWh με μέγιστο ποσό €85.000 ανά MWh. Αυτό θα σήμαινε ότι τα διαθέσιμα 40.000.000 ευρώ θα προωθήσουν την εγκατάσταση περίπου 500 MWh αποθήκευσης. 500MWh είναι περίπου το 50% από ότι χρειάζεται επειγόντως η Κύπρος σήμερα και το 15% αυτού που θα χρειαστεί για την επίτευξη των στόχων για την πράσινη μετάβαση έως το 2030.
  3. Να μην απαιτούνται τραπεζικές εγγυήσεις για συντήρηση και λειτουργία του συστήματος, δεδομένου ότι είναι προς όφελος του ιδιοκτήτη να διατηρηθεί η λειτουργία του στο μέγιστο
  4. Όλη η ενεργεία να πωλείται αρχικά στην μεταβατική αγορά και μετά στην ανταγωνιστική μέσω των υφιστάμενων ρυθμίσεων διανομής ενέργειας του παραγωγού.

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ανταλλαγή απόψεων και ή συζήτηση. 

  Comments on the proposed Grant Scheme for Energy Storage Systems combined with Renewable Energy Sources
  Ndinos Constantinou, Director, Galascope Limited

  The proposed subsidy of €125,000 per MW (i.e. €41,667 per MWh of storage) and the required operational guarantees of €225,000 per MW make storage scheme not economically viable.

  For example
  A producer with 7.5MW of photovoltaics, is expected to install 3 hours duration batteries (i.e. 22.5MWh), and for 10 years is expected to install additional batteries to maintain the storage capacity at 22.5MWh.
  The cost of installing such a storage system (system purchase plus augmentation) at today’s best prices is around €5,175,000 and the maximum grant it can get is €937,500.
  The maximum selling price (i.e. not a guaranteed selling price) imposed for the subsidy is 11 cents per kilowatt hour. The maximum income that such a storage system could generate in the Transitional Electricity Market with the current level of curtailments (25%) will be around €250,000 per year. In the Competitive Electricity Market, where sales prices are forecast to be low around the midday hours and higher at night, full use of the storage system can be made so the revenues can reach approximately €450,000 per year.
  So in summary, this producer is being asked to provide financing of €4,237,500, with the additional costs of borrowing, €1,687,500 in bank guarantees plus the maintenance cost of the batteries, in order to have an income of approximately €250,000 per year during the Transitional Electricity Market and approximately €450,000 per year in the Competitive Market. And all this with a storage technology with about 10-12 years of useful life and very high decommissioning/recycling costs.
  Clearly, this is a completely unsustainable investment and completely outside all the financial thresholds for bank lending.

  Other Issues
  In addition, the requirement to sell all the energy produced by the subsidised PV installation (from direct production and from storage) exclusively to the EAC at a maximum price of 11 cents per kilowatt hour is not feasible for two further reasons. First, most existing producers have legal contracts that bind them with private suppliers for multiple years which cannot be broken and second, forcing producers to sell energy exclusively to the EAC is also against the principles of the competitive market since the already dominant market player will also be the recipient of this energy.
  Finally, the technical term “the technology used must have a round-trip efficiency (RTE) of at least 80% at the start of their operation” excludes many new storage technologies which, when they finally come to the market may have a lower RTE but they may also be much more economically feasible, have a longer life-cycle, be safer and be more environmentally friendly than Lithium batteries.

  Proposal
  Our proposals for a faster, more economically feasible and sustainable Subsidy Scheme for Energy Storage Systems are as follows:
  1. Immediate announcement of the Subsidy Scheme without a tendering procedure
  2. Provide a higher subsidy per installed MWh of storage
  We suggest a straight 50% subsidy on the buying price per MWh with a maximum of €85,000 per MWh. This would mean that the available €40,000,000 would promote the installation of around 500MWh of storage. 500MWh is about 50% of what Cyprus needs urgently today and 15% of what Cyprus will need to meet its Green Transition targets by 2030.
  3. No bank guarantees for the maintenance and operation of the system since it is to the benefit of the owner to keep the it functioning to the maximum
  4. All energy to be sold first in the transitional market and then in the competitive market through the current energy distribution arrangements of the producer

  We are at your disposal for any clarifications, exchange of views and/or discussion

 4. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μία σειρά από επενδυτές, υφιστάμενους αλλά και δυνητικούς, οι οποίοι έχουν επενδύσει ή βρίσκονται στην διαδικασία να αδειοδοτήσουν έργα για να επενδύσουν, συνολικής δυναμικότητας πέραν των 200MW και συστημάτων αποθήκευσης πέραν των 600Μh.
  Το πολυαναμενόμενο σχέδιο χορηγιών για τα συστήματα αποθήκευσης μας έχει απογοητεύσει πλήρως διότι δεν κάνει κανένα οικονομικό νόημα σε κάποιο επενδυτή να το αξιοποιήσει προς όφελος του ιδίου αλλά και των πολιτών.
  Το σχέδιο στοχεύει αποκλειστικά στην ενίσχυση του δεσπόζον προμηθευτή εις βάρος όλων των άλλων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην μεταβατική και ακολούθως στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.
  Προωθείται το μοντέλο της ανταγωνιστικής αγοράς το οποίο όταν ωριμάσει, με σημαντικό αριθμό έργων, θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους πολίτες. Το σχέδιο θα έπρεπε, έχοντας πυλώνα το πιο πάνω μοντέλο, να στοχεύσει σε αυτή την κατεύθυνση.

  Η εισήγηση μας είναι η ακόλουθη:
  • Άμεση προκήρυξη του σχεδίου χωρίς μειοδοτική διαδικασία.
  • Να δοθεί σταθερή επιδότηση ανά MWh που να κάνει οικονομικό νόημα σε αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν η εισήγηση μας είναι της τάξης των 80,000 Ευρώ/MWh.
  • Τα συστήματα να πληρούν λογικές τεχνικές προδιαγραφές που θα θέσετε. (Μέγιστη αναλογία ισχύς/ αποθήκευσης 1MW/3MWh)
  • Η επιδότηση να καλύπτει μέρος της συνολικής κατασκευής συστήματος αποθήκευσης (του έργου) μέχρι και 50%.
  • Η ενέργεια να διοχετεύεται μέσω της μεταβατικής και ακολούθως της ανταγωνιστικής αγοράς σε οποιοδήποτε πάροχο, ή μέσω της προ ημερήσιας αγοράς ή μέσω επικουρικών υπηρεσιών.
  • Να υπάρχει λογικό περιθώριο υλοποίησης των έργων με χρονοδιάγραμμα που θα παρακολουθείτε, χωρίς οικονομικές επιπτώσεις. Σύνδεση μέχρι τέλος του 2026.
  • Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί κάποιο έργο εντός των λογικών χρονοδιαγραμμάτων τότε είτε να λαμβάνει μειωμένη ή καθόλου επιδότηση.
  • Έλεγχος εκ των προτέρων των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων αλλά και κατά την ολοκλήρωση ότι πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
  • Χωρίς τραπεζικές ή άλλες εγγυήσεις λειτουργίας.
  • Να τηρηθεί περιορισμός δυναμικότητας ανά επιχείρηση (π.χ.50ΜWh).
  Με βάση την πιο πάνω εισήγηση μπορούν να υλοποιηθούν έργα λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό συνολικής δυναμικότητας 500ΜWh.
  Εάν λάβουμε υπόψη ότι θα διοχετεύεται σε ημερήσια βάση ενέργεια 400MWh στο δίκτυο από τα έργα αυτά η οποία θα χανόταν λόγω περικοπών με μέση κόστους της ΑΗΚ 200 Ευρώ την ΜWh σημαίνει εξοικονόμηση (καυσίμου, ρύπων) περί των 29,000,000 Ευρώ σε ετήσια βάση. Η ενέργεια τώρα χάνεται λόγω των περικοπών με αποτέλεσμα το ποσό αυτό να αποτελεί συνάλλαγμα που φεύγει από την Κύπρο για αγορά καυσίμων και ρύπων. Οι προμηθευτές εκτός της ΑΗΚ διαθέτουν την διαθέσιμη τους ενέργεια τουλάχιστον 10% χαμηλότερα από το κόστος πώλησης της ΑΗΚ άρα εάν θεωρήσουμε ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν άμεσα μόνο το κόστος των ρύπων και επιπλέων ένα 10% στο πιο πάνω κόστος τότε το άμεσο όφελος των καταναλωτών σε ετήσια βάση θα ανέλθει στα (400Χ80Χ365)+(400Χ22Χ365Χ10%) 15,000,000 Ευρώ περίπου. Όφελος σε βάθος 10ετίας στο πολίτη τουλάχιστον 120,0000,000-150,000,000 Ευρώ.
  Εύχομαι να λάβετε σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις μας ή άλλες υλοποιήσιμες εισηγήσεις οι οποίες θα τεθούν ενώπιον σας, προς το καλό όλων των εμπλεκομένων αλλά κυρίως των πολιτών.
  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ανταλλαγή απόψεων και ή συζήτηση.

 5. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μία σειρά από επενδυτές, υφιστάμενους αλλά και δυνητικούς, οι οποίοι έχουν επενδύσει ή βρίσκονται στην διαδικασία να αδειοδοτήσουν έργα για να επενδύσουν, συνολικής δυναμικότητας πέραν των 200MW και συστημάτων αποθήκευσης πέραν των 600Μh.
  Το πολυαναμενόμενο σχέδιο χορηγιών για τα συστήματα αποθήκευσης μας έχει απογοητεύσει πλήρως διότι δεν κάνει κανένα οικονομικό νόημα σε κάποιο επενδυτή να το αξιοποιήσει προς όφελος του ιδίου αλλά και των πολιτών.
  Το σχέδιο στοχεύει αποκλειστικά στην ενίσχυση του δεσπόζον προμηθευτή εις βάρος όλων των άλλων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην μεταβατική και ακολούθως στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.
  Προωθείται το μοντέλο της ανταγωνιστικής αγοράς το οποίο όταν ωριμάσει, με σημαντικό αριθμό έργων, θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους πολίτες. Το σχέδιο θα έπρεπε, έχοντας πυλώνα το πιο πάνω μοντέλο, να στοχεύσει σε αυτή την κατεύθυνση.
  Η εισήγηση μας είναι η ακόλουθη:
  • Άμεση προκήρυξη του σχεδίου χωρίς μειοδοτική διαδικασία.
  • Να δοθεί σταθερή επιδότηση ανά MWh που να κάνει οικονομικό νόημα σε αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν η εισήγηση μας είναι της τάξης των 80,000 Ευρώ/MWh.
  • Τα συστήματα να πληρούν λογικές τεχνικές προδιαγραφές που θα θέσετε. (Μέγιστη αναλογία ισχύς/ αποθήκευσης 1MW/3MWh)
  • Η επιδότηση να καλύπτει μέρος της συνολικής κατασκευής συστήματος αποθήκευσης (του έργου) μέχρι και 50%.
  • Η ενέργεια να διοχετεύεται μέσω της μεταβατικής και ακολούθως της ανταγωνιστικής αγοράς σε οποιοδήποτε πάροχο, ή μέσω της προ ημερήσιας αγοράς ή μέσω επικουρικών υπηρεσιών.
  • Να υπάρχει λογικό περιθώριο υλοποίησης των έργων με χρονοδιάγραμμα που θα παρακολουθείτε, χωρίς οικονομικές επιπτώσεις. Σύνδεση μέχρι τέλος του 2026.
  • Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί κάποιο έργο εντός των λογικών χρονοδιαγραμμάτων τότε είτε να λαμβάνει μειωμένη ή καθόλου επιδότηση.
  • Έλεγχος εκ των προτέρων των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων αλλά και κατά την ολοκλήρωση ότι πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
  • Χωρίς τραπεζικές ή άλλες εγγυήσεις λειτουργίας.
  • Να τηρηθεί περιορισμός δυναμικότητας ανά επιχείρηση (π.χ.50ΜWh).
  Με βάση την πιο πάνω εισήγηση μπορούν να υλοποιηθούν έργα λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό συνολικής δυναμικότητας 500ΜWh.
  Εάν λάβουμε υπόψη ότι θα διοχετεύεται σε ημερήσια βάση ενέργεια 400MWh στο δίκτυο από τα έργα αυτά η οποία θα χανόταν λόγω περικοπών με μέση κόστους της ΑΗΚ 200 Ευρώ την ΜWh σημαίνει εξοικονόμηση (καυσίμου, ρύπων) περί των 29,000,000 Ευρώ σε ετήσια βάση. Η ενέργεια τώρα χάνεται λόγω των περικοπών με αποτέλεσμα το ποσό αυτό να αποτελεί συνάλλαγμα που φεύγει από την Κύπρο για αγορά καυσίμων και ρύπων. Οι προμηθευτές εκτός της ΑΗΚ διαθέτουν την διαθέσιμη τους ενέργεια τουλάχιστον 10% χαμηλότερα από το κόστος πώλησης της ΑΗΚ άρα εάν θεωρήσουμε ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν άμεσα μόνο το κόστος των ρύπων και επιπλέων ένα 10% στο πιο πάνω κόστος τότε το άμεσο όφελος των καταναλωτών σε ετήσια βάση θα ανέλθει στα (400Χ80Χ365)+(400Χ22Χ365Χ10%) 15,000,000 Ευρώ περίπου. Όφελος σε βάθος 10ετίας στο πολίτη τουλάχιστον 120,0000,000-150,000,000 Ευρώ.
  Εύχομαι να λάβετε σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις μας ή άλλες υλοποιήσιμες εισηγήσεις οι οποίες θα τεθούν ενώπιον σας, προς το καλό όλων των εμπλεκομένων αλλά κυρίως των πολιτών.
  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ανταλλαγή απόψεων και ή συζήτηση.

 6. Ο Σύνδεσμος Υδρογόνου Κύπρου (ΣΥΚ) θα ήθελε να εκφράσει τις έντονες ανησυχίες του σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με ΑΠΕ. Στο εν λόγω Σχέδιο φαίνεται να απουσιάζουν οι τεχνολογίες παραγωγής ανανεώσιμου (πράσινου) υδρογόνου.
  Συγκεκριμένα, στο σχέδιο χορηγιών η πρόνοια για υπολογισμό της εισερχόμενης αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας για επαναφορά στο δίκτυο αποκλείει τις τεχνολογίες παραγωγής πράσινου υδρογόνου όπου το πράσινο υδρογόνο θα χρησιμοποιείται σε άλλους τομείς όπως οι μεταφορές, ναυσιπλοΐα, αερομεταφορές ή ακόμη και για εξαγωγές.
  Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων αποθήκευσης (12 μήνες) είναι περιοριστικό και αυτόματα τίθενται εκτός του σχεδίου τεχνολογίες υδρογόνου, θερμικών μονάδων και αντλησιοταμίευσης. Επί της ουσίας δυστυχώς μέσα από το σχέδιο προωθούνται μόνο οι τεχνολογίες αποθήκευσης με την χρήση τεχνολογιών μπαταριών.
  Ακόμη, στο σχέδιο αναφέρεται ότι, όταν η Κύπρος συνδεθεί με την Ελλάδα μέσω του interconnector, οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από τις τεχνολογίες αποθήκευσης για εισδοχή της στο δίκτυο θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές με τις τιμές της Ελλάδας. Αυτό το σημείο θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να αλλάξει εάν και εφόσον ενταχθούν οι τεχνολογίες παραγωγής του πράσινου υδρογόνου.
  Ο ΣΥΚ εφιστά την προσοχή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις προκλήσεις που θα καλεστεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον με την χρήση μόνο των τεχνολογιών μπαταριών ως συστήματα αποθήκευσης. Δυστυχώς οι τεχνολογίες των μπαταριών δεν έχουν ωριμάσει αρκετά ούτως ώστε η αποδοτικότητά τους να διατηρείται σταθερή στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου (αποδοτικότητα 80%). Επιπρόσθετα, θα πρέπει η Κύπρος να καταρτήσει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων μπαταριών αποθήκευσης, κάτι το οποίο είναι κοστοβόρο, δεν εμπίπτει στις αρχές τις κυκλικής οικονομίας και ταυτόχρονα αποτελεί ρυπογόνα διαδικασία. Τέλος, οι τεχνολογίες αποθήκευσης μέσω των μπαταριών δεν συμβάλλουν στην μείωση του προβλήματος των αποκοπών ηλεκτρικής ενέργειας (curtailment) αλλά μεταφέρουν το πρόβλημα σε διαφορετική ώρα της ημέρας, καθότι η ζήτηση είναι λιγότερη από την παροχή ενέργειας.
  Ο ΣΥΚ θα ήθελε να προσθέσει ότι, μέσα από μελέτες που έχουν γίνει με 15% του ηλιακού δυναμικού της χώρας, η Κύπρος θα μπορούσε να καλύψει όλους τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. και άλλες συμβάσεις (Paris Agreement) για χρήση από ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.
  Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο 85% του ηλιακού δυναμικού (ηλιοφάνειας) στην Κύπρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πράσινου Υδρογόνου για χρήση στις συγκοινωνίες με αποτέλεσμα την μείωση των ρύπων και επίτευξη των στόχων μας, αλλά και για την παραγωγή πράσινης αμμωνίας για χρήση στην Ναυσιπλοΐα, για χρήση στις αερομεταφορές και ακόμη για εξαγωγή.
  Με την δημιουργία τέτοιων σταθμών διάσπαρτα στην επικράτεια της Κύπρου και με την δυνατότητα απορρόφησης ηλεκτρισμού σε ώρες μη αιχμής, που τώρα αυτή τη στιγμή τα ΑΠΕ αποκόπτονται από το Δίκτυο και η παραγόμενη ενέργεια (ηλεκτρισμός) χάνεται, επιτυγχάνεται και ο στόχος της αποθήκευσης και μετατροπής της ενέργειας, αλλά και η μείωση των ρύπων καθόσον η χρήση του πράσινου υδρογόνου όπου και να γίνει, αντικαθιστά ρυπογόνα συστήματα (οχήματα, ηλεκτρισμός βιομηχανίας κλπ.).
  Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα του εν λόγω σχεδίου και την αναγκαιότητα για την λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ο ΣΥΚ βρίσκεται στη διάθεσή σας για την ανταλλαγή απόψεων.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο