03 – Τροποποίηση του Παραρτήματος VII των βασικών Κανονισμών

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024»

Το Παράρτημα VII των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (1) αυτού και την κατάλληλη αναρίθμηση, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«2. Το βάθος της σήμανσης είναι τουλάχιστον 0,0762 mm».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο