02 – Τροποποίηση του προοιμίου των βασικών Κανονισμών

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024»

2. Το προοίμιο των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τον τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/69 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων», του ακόλουθου νέου τίτλου:

«Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2024/325 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2024 για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/68 όσον αφορά το ελάχιστο βάθος των σημάνσεων στα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους»,

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο