03 – Προσθήκη των νέων άρθρων 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε και 5ΣΤ στον βασικό νόμο

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο (5), των ακόλουθων νέων άρθρων 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε και 5ΣΤ:

«Δημιουργία δωματίων μητρικού θηλασμού. 5Α.-(1) (α) Κάθε εργοδότης χώρου εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων εργασίας με εμβαδό ίσο ή μικρότερο των πενήντα τετραγωνικών μέτρων (≤ 50 τ.μ.), όπου εργάζεται ή/και απασχολείται θηλάζουσα μητέρα, έχει την υποχρέωση παραχώρησης σε αυτήν, δωματίου μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος, δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς:

Νοείται ότι το εν λόγω δωμάτιο μπορεί να είναι μόνιμο ή προσωρινό.

(β) Σε περίπτωση παραχώρησης προσωρινού δωματίου, αυτό παραχωρείται από τον εργοδότη κατόπιν ενημέρωσής του από την επηρεαζόμενη εργαζόμενη θηλάζουσα:

Νοείται ότι ο εργοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδείξει άμεσα το προσωρινό δωμάτιο και να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του δωματίου αυτού από την επηρεαζόμενη εργαζόμενη θηλάζουσα άμεσα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

(2) Ο κατά νόμο υπεύθυνος δημόσιου χώρου, έχει την υποχρέωση δημιουργίας δωματίου μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης μητρικού γάλακτος, δυνάμει των του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

Ενημέρωση περί των δωματίων μητρικού θηλασμού σε χώρους εργασίας και σε δημόσιους χώρους. 5Β.-(1) Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να τηρεί ενήμερο το προσωπικό του για το σημείο εντός του χώρου εργασίας όπου βρίσκεται το μόνιμο ή προσωρινό δωμάτιο μητρικού θηλασμού καθώς και για τη διαδικασία εξασφάλισης της χρήσης του.

(2) Ο κατά νόμο υπεύθυνος λειτουργίας δημόσιου χώρου έχει υποχρέωση να τοποθετεί κατάλληλη σήμανση σε διάφορα σημεία και σε περίοπτη θέση εντός του δημόσιου χώρου για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα σημεία που βρίσκεται/ονται δωμάτιο/α μητρικού θηλασμού.

Διορισμός Εξουσιοδο-τημένου Λειτουργού. 5Γ.-(1) Πέραν των προσώπων που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του ορισμού του όρου «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» στο άρθρο 2, ο Υπουργός δύναται να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει τα αναγκαία προσόντα ως εξουσιοδοτημένο λειτουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε Υγειονομικός Λειτουργός και κάθε Υγειονομικός Επιθεωρητής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτελεί τα καθήκοντά του εντός των ορίων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

(3) Κάθε Λειτουργός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο του 1997 έως 2024, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Κάθε πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

Εξουσίες Εξουσιοδο-τημένων Λειτουργών. 5Δ.-(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, σε κάθε εύλογο χρόνο να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει έλεγχο σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας ή δημόσιο χώρο, με σκοπό την εξακρίβωση της εφαρμογής των προνοιών του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται όπως συνοδεύεται από μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

(3) Κάθε εργοδότης αναφορικά με χώρο εργασίας και κάθε κατά νόμο υπεύθυνος αναφορικά με δημόσιο χώρο, στους οποίους εισέρχεται εξουσιοδοτημένος λειτουργός δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούται να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εύλογα απαιτεί.

(4) Απαγορεύεται η εσκεμμένη μετάδοση οποιασδήποτε ψευδούς ή παραπλανητικής πληροφορίας σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Έλεγχος συμμόρφωσης. 5Ε. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους σε χώρους εργασίας και σε δημόσιους χώρους, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των εν λόγω χώρων με τις πρόνοιες κατ’ αναλογία του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου του 1997 έως 2024 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Αδικήματα και ποινές. 5ΣΤ(1). Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ (€7000):

Νοείται ότι σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8000).

(2) Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και αφορούν Χώρους Εργασίας, υπόκειται στις χρηματικές ποινές που καθορίζει ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 έως 2024 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο