02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την προσθήκη στον ορισμό του του όρου «δημόσιος χώρος» του ακόλουθου κειμένου – «και νοουμένου ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών».

(β) με την προσθήκη σε αυτόν, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των όρων και των αντίστοιχων ορισμών:

««Εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει –
(α) Υγειονομικό Λειτουργό και Υγειονομικό Επιθεωρητή των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας˙
(β) Υγειονομικό Λειτουργό και Υγειονομικό Επιθεωρητή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης˙
(γ) Λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποκλειστικά για εφαρμογή των προνοιών αναφορικά με τους Χώρους Εργασίας, σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο του 1997 έως 2024, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και
(δ) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 5Γ-(1).»˙ και

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο