Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – : “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1804 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και για την κατάργηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ”.

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση της αγοράς δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών προκειμένου να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η κατανάλωση ενέργειας κατά την τελική χρήση στον τομέα των μεταφορών. Νοείται ότι ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων 2, 5, 20 και 21 του ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορούν τα ΣΕ.

Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Νομοσχέδιο

Αποτελέσματα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο