03 – Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

(α) με την τροποποίηση της επιφύλαξης του εδαφίου (1)(στ) με την αντικατάσταση των λέξεων «αναγνωρισμένης από το Συμβούλιο τριτοβάθμιας σχολής» με την φράση «αναγνωρισμένου από το Συμβούλιο, και πιστοποιημένου από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ή/και αναγνωρισμένου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή/και άλλο αντίστοιχο φορέα, προγράμματος σπουδών».

(β) με τη διαγραφή στο τέλος του εδαφίου (1)(ζ) της τελείας (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή της με άνω και κάτω τέλεια και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα που είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένου από το Συμβούλιο, και πιστοποιημένου από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ή/και αναγνωρισμένου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή/και άλλο αντίστοιχο φορέα, προγράμματος σπουδών που παρέχει γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τις εργασίες των γραφείων κηδειών.».

(γ) με την προσθήκη νέου εδαφίου (7) ως ακολούθως:

«(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το όνομα οποιουδήποτε προσώπου διαγράφεται αυτοδικαίως από το σχετικό Μητρώο ταυτόχρονα με-

(α) την έκδοση από Δικαστήριο διατάγματος διαρκούς νοσηλείας δυνάμει των διατάξεων του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου, ή

(β) το θάνατό του, ή

(γ) την παράλειψη ανανέωσης της ετήσιας άδειας του για χρονικό διάστημα πέντε διαδοχικών ετών, ή

(δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό παράπτωμα δυνάμει του παρόντος Νόμου και την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το σχετικό Μητρώο.».

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο