02 – Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου

Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 9 τροποποιείται:

(1) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(4) Το Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει άδεια προμηθευτή αν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι όροι οι προδιαγραφές που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.»

(2) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να θεωρεί ότι οι προμηθευτές, οι οποίοι είναι ήδη καταχωρισμένοι δυνάμει του περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών του 2023 όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είναι καταχωρισμένοι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Νοείται ότι, οι προμηθευτές αυτοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.»

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο