02 – Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου

Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 9 τροποποιείται:

(1) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(4) Το Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει άδεια προμηθευτή αν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι όροι οι προδιαγραφές που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.»

(2) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να θεωρεί ότι οι προμηθευτές, οι οποίοι είναι ήδη καταχωρισμένοι δυνάμει του περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών του 2023 όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είναι καταχωρισμένοι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Νοείται ότι, οι προμηθευτές αυτοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο