01 – Συνοπτικός τίτλος

Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμους του 2007 έως 2017 που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»  και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμους του 2007 έως 2024.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο