01 – Εισαγωγή

Καθορισμός κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας ως καθορίζεται στον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2022 (στο εξής ο «Νόμος»), και έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 27 του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο:

« (1) Η Επιτροπή, με απόφασή της η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, γνωστοποιεί τα κριτήρια, τα οποία λαμβάνει υπόψη για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου  101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ, καθώς και των στρατηγικών της στόχων.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται κατόπιν διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, το δημόσιο συμφέρον, τις πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και/ή στους καταναλωτές και τις προθεσμίες παραγραφής, ως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 49.

(3) Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί την απόφασή της που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο».

  • Την ανάγκη προώθησης της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του έργου και της αποστολής της Επιτροπής, μέσω πιο στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων
  • Την ανάγκη στοχευμένης δράσης στη βάση προκαθορισμένων προτεραιοτήτων με απώτερο σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σημαντικών στρεβλώσεων στην αγορά μέσω συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού
  • Τη δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων της δράσης της Επιτροπής και την αξιολόγηση του έργου της
  • Τον αριθμό των καταγγελιών που υποβάλλονται, τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό
  • Το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Επιτροπής, παράγοντας ο οποίος καθιστά εξαιρετικά δύσκολο αλλά και ατελέσφορο η Επιτροπή να αναλώνεται στην έρευνα ήσσονος σημασίας υποθέσεων
  • Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του έργου της Επιτροπής ιδίως λαμβάνοντας υπόψη του ότι η θέσπιση κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων αποτελεί πρακτική αρκετών άλλων αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΕΕ»),

σκοπεύει να προβεί με απόφασή της στον ακόλουθο καθορισμό κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων:

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο