03 – Διευκρινιστικές Σημειώσεις

Καθορισμός κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.
  1. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι τα παρόντα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης υποθέσεων για παραβάσεις των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά, καθώς διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να προσδίδει προτεραιότητα σε υποθέσεις με βάση άλλα κριτήρια εφόσον το κρίνει σκόπιμο υπό τις εκάστοτε περιστάσεις.
  2. Η Επιτροπή τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση δεν έχει σκοπό να προκαταβάλει τους δυνητικούς καταγγέλλοντες αλλά μόνο να τους ενημερώσει σχετικά με τα κυριότερα κριτήρια προτεραιότητας τα οποία λαμβάνει υπόψη της.
  3. Σημειώνεται ότι ο σκοπός της παράθεσης των ανωτέρω κριτηρίων, είναι να εκθέσει, κατά τρόπο ενδεικτικό, ορισμένα βασικά κριτήρια με βάση τα οποία η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίζει αν πρέπει να εξεταστεί μια υπόθεση κατά προτεραιότητα. Είναι ευνόητο, ότι κάθε υπόθεση έχει την ατομικότητα της και θα αξιολογείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της.
  4. Σημειώνεται, επίσης η υποχρέωση της Επιτροπής για τη συμμόρφωση της με τις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Εφετείου ή του Διοικητικού Δικαστηρίου, οι οποίες έχουν εκδοθεί επί ενδίκων μέσων σε αποφάσεις της Επιτροπής.
  5. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η σειρά με την οποία καταγράφονται τα εν λόγω κριτήρια δεν αποτελεί τη σειρά προτεραιότητας και/ή βαρύτητάς τους.
  6. Τα κριτήρια τροποποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή.

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο