Εμπόριο

  • Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

    Θέμα: Έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την ετοιμασία του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024» Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θέτει από σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024». Η ετοιμασία και προώθηση του εν λόγω Νομοσχεδίου κρίνεται επιβεβλημένη και αποσκοπεί κυρίως: (α) στην εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2023, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, (β) στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και στη διασφάλιση συνοχής με το νομοθετικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμο του 2022, (γ) στην κατάργηση των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων του 2004 έως 2010, οι οποίοι χρήζουν αντικατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με το νομοθετικό…

    Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο