Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία και Τρόφιμα

 • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

  Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Δασών Νόμων 2012 και 2018. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλύπτει τα θέματα των αδικημάτων, ποινών και διαδικασιών. Σκοπός είναι η βελτίωση της προληπτικής λειτουργίας της εν λόγω νομοθεσίας και η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα το προωθούμενο νομοσχέδιο προνοεί: Διαχωρισμό των αδικημάτων διακινδύνευσης από τα αδικήματα με αποτέλεσμα, Επανακαθορισμό των ποινών όπως πιο κάτω: Για αδικήματα διακινδύνευσης σε σχέση με φωτιά: 5 χρόνια φυλάκιση ή €25. 000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές, Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς χωρίς ζημιά: 6 χρόνια φυλάκιση ή €30.000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς με ζημιά: 10 χρόνια φυλάκιση ή €50.000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές. Προσθήκη του αδικήματος της χρήσης εργαλείων χωρίς άδεια από 1ην Ιουνίου μέχρι τη 30ήν Σεπτεμβρίου σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, Προσθήκη πρόνοιας ανάκτησης του κόστους καταστολής σε πυρκαγιές εντός κρατικού Δάσους, Καταγραφή των διαδικασιών επίδοσης ειδοποίησης, πληρωμής και διακανονισμού εξώδικου συμβιβασμού, Προσθήκη πρόνοιας για έκδοση κανονισμών για ίδρυση και λειτουργία εθελοντικών σωμάτων δασοπυρόσβεσης, Προσθήκη πίνακα με καθορισμένα ποσά εξώδικης ρύθμισης ανάλογα…

  Περισσότερα »
 • Δημόσια Διαβούλευση για τις διαδικασίες αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής στοιχείων, στα βυτιοφόρα διακίνησης νωπού γάλακτος, σύμφωνα με την προτεινόμενη Κανονιστική Διοικητική Πράξη για τις υποχρεώσεις συλλεκτών-μεταφορέων, του περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για τη Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμο του 2017

  Το Τμήμα Γεωργίας προτίθεται να προχωρήσει στην αποστολή, στην Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης για υπογραφή, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης Κ.Δ.Π. 112/2018. Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η αναβάθμιση των συστημάτων (λογισμικού ή/και υλισμικού) για την καταγραφή και διακίνηση νωπού γάλακτος που είναι εγκατεστημένα στα βυτιοφόρα διακίνησης. Ενόψει της δημιουργίας του ενδιάμεσου προγράμματος καθώς και της ανάγκης για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος παραλαβής και ανάλυσης των στοιχείων του γάλακτος, οι ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων οφείλουν να προχωρήσουν στις ανάλογες διαδικασίες αναβάθμισης. Τέλος, στα πλαίσια της υπό αναφορά Δημόσιας Διαβούλευσης, το Τμήμα Γεωργίας προσκαλεί σε συνάντηση για συζήτηση και συλλογή απόψεων Φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέχουν τις πιο πάνω υπηρεσίες, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:30 στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας.

  Περισσότερα »
 • Δημόσια διαβούλευση για το εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diaphorina citri και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Candidatus Liberibacter spp.

  To Τμήμα Γεωργίας αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ασθένειας του κίτρινου δράκου (Citrus Greening), η οποία προκαλείται από το βακτήριο Candidatus Liberibacter spp., έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των ακόλουθων προσχεδίων που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του εντόμου Diaphorina citri και  Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του βακτηρίου Candidatus Liberibacter spp. Επισημαίνεται ότι το έντομο Diaphorina citri εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2023 και μπορεί να μεταφέρει και να εξαπλώσει το βακτήριο Candidatus Liberibacter spp. . (το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμη στην Κύπρο την Ευρώπη ή σε γειτονικές χώρες) σε φυτείες εσπεριδοειδών και να προκαλέσει ολική καταστροφή – ξήρανση των εσπεριδοειδών. Τα προτεινόμενα Σχέδια έχουν ως στόχο την υιοθέτηση μέτρων και τη θέσπιση διαδικασιών για τη δημιουργία και την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος για την εξάλειψη του εντόμου Diaphorina citri και την αποτροπή ή τη μείωση της εξάπλωσης του βακτηρίου  Candidatus Liberibacter spp.  στην Κύπρο, σε περίπτωση που το τελευταίο εντοπιστεί στο έδαφος της Δημοκρατίας.  

  Περισσότερα »
 • Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

  Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου εφαρμογής του βασικού Νόμου και η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων.

  Περισσότερα »
 • Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών

  Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σε συνέχεια της πρώτης σχετικής Διαβούλευσης που έχει πραγματοποιηθεί, έχει ετοιμάσει το αναθεωρημένο προσχέδιο της τροποποίησης των περί Αλιείας Κανονισμών για τυχόν σχόλια σας, στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης. Σημειώνεται ότι ο σκοπός των τροποποιημένων Κανονισμών είναι: 1) να ρυθμίσει το θέμα της «παρενόχλησης» αλλά και της «σίτισης» των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών (πχ θαλάσσιες χελώνες, Μεσογειακή Φώκια κλπ), 2) την συμπερίληψη όλων των κητωδών (δελφίνια και φάλαινες) καθώς και του χελιού Anguilla anguilla στα είδη στα οποία προστατεύονται στα πλαίσια του Κανονισμού 13, 3) τον καθορισμό ενιαίων μέτρων διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Πόλις- Γιαλιά (CY4000001), 4) την διαχείριση και προστασία του οικοτόπου της Μεσογειακής Φώκιας, δηλ τα θαλάσσια σπήλαια που εμπίπτουν στις σχετικές με το είδος Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) και 5) την απαγόρευση απόρριψης οποιωνδήποτε απορριμμάτων στην θάλασσα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαβούλευση δεν αφορά τις υφιστάμενες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές για τις οποίες υπάρχουν σχετικά Διατάγματα εγκαθίδρυσης τους, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page08_gr/pag08_gr?OpenDocument  

  Περισσότερα »
 • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

  Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Δασών Νόμων 2012 και 2018. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλύπτει τα θέματα των αδικημάτων, ποινών και διαδικασιών. Σκοπός είναι η βελτίωση της προληπτικής λειτουργίας της εν λόγω νομοθεσίας και η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα το προωθούμενο νομοσχέδιο προνοεί: Διαχωρισμό των αδικημάτων διακινδύνευσης από τα αδικήματα με αποτέλεσμα, Επανακαθορισμό των ποινών όπως πιο κάτω: Για αδικήματα διακινδύνευσης σε σχέση με φωτιά: 5 χρόνια φυλάκιση ή €25. 000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές, Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς με ζημιά: 10 χρόνια φυλάκιση ή €50.000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές, Προσθήκη του αδικήματος της χρήσης εργαλείων χωρίς άδεια από 1ην Ιουνίου μέχρι τη 30ήν Σεπτεμβρίου σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, Προσθήκη πρόνοιας ανάκτησης του κόστους καταστολής σε πυρκαγιές εντός κρατικού Δάσους, Καταγραφή των διαδικασιών επίδοσης ειδοποίησης, πληρωμής και διακανονισμού εξώδικου συμβιβασμού, Προσθήκη πρόνοιας για έκδοση κανονισμών για ίδρυση και λειτουργία εθελοντικών σωμάτων δασοπυρόσβεσης, Αύξηση του μέγιστου ποσού εξώδικου συμβιβασμού που δύναται να επιβάλει ο Διευθυντής από €2.000,00 σε €5.000,00.

  Περισσότερα »
 • Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

  Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή της δυνατότητας της Αρμόδιας Αρχής να θεωρεί ότι οι προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίοι είναι ήδη καταχωρισμένοι δυνάμει του περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών Νόμου του 2023 να θεωρούνται ότι είναι καταχωρισμένοι για τους σκοπούς του περί  Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου. Επιπρόσθετα καταργείται η πρόνοια ότι η άδεια προμηθευτή ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.

  Περισσότερα »
 • ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γραμματεία του Συστήματος Διακυβέρνησης για την Πράσινη Συμφωνία, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελούν τον σχεδιασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Τα αρχικά Εθνικά Σχέδια έχουν υποβληθεί από τα Κράτη Μέλη το 2020, και προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησή τους έως το 2024, με την υποχρέωση να υποβληθεί προσχέδιο τον Ιούνιο 2023. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο την τελευταία περίοδο από το 2020, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου της χώρας μας. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των εκπομπών από -24% σε -32% μέχρι το 2030. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dpsyllides@environment.moa.gov.cy Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Για οποιεσδήποτε…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο