ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Οδηγού του ΣΧ «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000 – Β Φάση»

Τέλος

Περιεχόμενα

00. Το Σχέδιο «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» εν συντομία
01. Περιγραφή σχεδίου χορηγιών
02. Ταυτότητα Σχεδίου
03. Σκοπός
04. Περίοδος εφαρμογής σχεδίου
05. Φορείς Διαχείρισης
06. Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης
07. Δυνητικοί Δικαιούχοι
08. Επιλέξιμα σημεία εγκατάστασης
09. Λόγοι Απόρριψης Αιτήσεων
10. Κριτήρια και Προϋποθέσεις Έγκρισης
11. Επιλέξιμες Δαπάνες
12. Τεχνικές Προδιαγραφές σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
13. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης
14. Προσκόμιση εγγράφων κατά την Υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης
15. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήματος Πληρωμής
16. Ενστάσεις
17. Υποχρεώσεις Δικαιούχων
18. Ειδικές Διατάξεις
19. Σώρευση
20. Ερμηνείες – Θεσμοί- Τροποποιήσεις
21. Πρόδηλα Σφάλματα
22. Αναδρομικότητα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο