Πληθυσμός και Κοινωνία

 • Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

  Σκοπός του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέτρου στήριξης των Μονογονεϊκών Οικογενειών. Ειδικότερα, μέσω του Νομοσχεδίου τροποποιείται μέρος του ορισμού της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συμβίου, όταν δεν υπάρχουν κοινά τέκνα, για σκοπούς καταβολής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

  Περισσότερα »
 • Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

  Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας της πρωτοβουλίας πολιτών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο δίδει τη δυνατότητα σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο, να υποβάλουν πρωτοβουλία πολιτών, η οποία εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και συγκεντρώσει των απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης, δεσμεύει την κυβέρνηση να: (α) υποβάλει εμπεριστατωμένη και δεόντως αιτιολογημένη απάντηση, αναφορικά τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση προέβη και/ή προβαίνει και/ή θα προβεί ή ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, αναφορικά με την πρωτοβουλία πολιτών  (στους πεντακόσιους (500) υπογράφοντες) και (β) διεξάγει διευρυμένη δημόσια συζήτηση, παρουσία των διοργανωτών, άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων, εκπροσώπων οργανωμένων συνόλων και οποιονδήποτε άλλων φυσικών και/ή νομικών προσώπων, με σκοπό την εξέταση της πρωτοβουλίας πολιτών και την υποβολή εμπεριστατωμένου και δεόντως αιτιολογημένου σχεδίου δράσης, αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση θα προβεί, αναφορικά με την πρωτοβουλία…

  Περισσότερα »
 • «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2024-2026»

  Το παρόν σχέδιο δράσης εδράζεται στις αρχές, στις αξίες και τη φιλοσοφία του «Σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027» το οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να αποτελέσει καθοδηγητικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η αρχή στην οποία βασίζεται το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης είναι ότι η ένταξη και η ενσωμάτωση είναι θεμελιώδεις για τα άτομα που μεταναστεύουν στην Ευρώπη, για τις τοπικές κοινότητες που τα υποδέχονται, καθώς και για τη μακροπρόθεσμη ευημερία των κοινωνιών των κρατών μελών και τη σταθερότητα των Ευρωπαϊκών οικονομιών. Συνεπώς, όπως σημειώνεται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν θέλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των κοινωνιών και των οικονομιών των κρατών μελών, πρέπει να στηρίξουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας, με την ένταξη να συνιστά και δικαίωμα και καθήκον για όλους. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη όπως προβούν σε πολιτικές και δράσεις που θα διασφαλίζουν την ενδυνάμωση των μεταναστών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ενότητα και την κοινωνική συνοχή. Στη πράξη αυτό σημαίνει τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι τα άτομα που κατοικούν στην επικράτεια τους έχουν την ευκαιρία της ισότιμης…

  Περισσότερα »
 • Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

  Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/ Τμήματα/Υπηρεσίες, ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα e-consultation.gov.cy, για σκοπούς Δημόσιας Διαβούλευσης, η Πρώτη Διετής Έκθεση που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο της Σύστασης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά και υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχολίων επ’αυτού μέχρι τις 8/3/2024. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 23 Φεβρουαρίου 2024

  Περισσότερα »
 • Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

  Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέρους του Πακέτου Μέτρων Αντιμετώπισης των Πληθωριστικών Πιέσεων, Στήριξης των Πληγέντων Εισοδημάτων, Στεγαστικής Πολιτικής και Επιτάχυνσης Πράσινης Μετάβασης τα οποία περιλαμβάνονταν στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με αρ.1163/2023 κατά τη συνεδρία ημερομηνίας 19.10.2023. Ειδικότερα, σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών στο Επίδομα Τέκνου (μέχρι τα 23 για κορίτσια και 24 έτη για αγόρια, εφόσον είναι φοιτητές αντί μέχρι τη λήξη της στρατιωτικής θητείας 21 ετών που ισχύει σήμερα για τα αρσενικά τέκνα). Στη νέα αυτή κατηγορία δικαιούχων θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος. Επιπλέον, μέσω του παρόντος Νομοσχεδίου σκοπείται η αύξηση 5% του επιδόματος τέκνου γενικότερα.  

  Περισσότερα »
 • Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028

  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αρ. 93.814 ημερομηνίας 18.10.2022 ενέκρινε τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό, με όρους εντολής την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου. Η Εθνική Επιτροπή προεδρεύεται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και  αποτελείται από εκπροσώπους Υπουργείων, Οργανώσεων και Επαγγελματικών Συνδέσμων που εξυπηρετούν, στηρίζουν ή εκπροσωπούν τα άτομα με αυτισμό στην Κύπρο. Για την ετοιμασία του παρόντος προσχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο του 2023, συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου οι συνεισφορές των μελών της Εθνικής Επιτροπής και έγιναν στοχευμένες διαβουλεύσεις με σειρά συνεδριάσεων υπό – επιτροπών της Εθνικής Επιτροπής. Η όλη εργασία συντονίστηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Οι επτά πυλώνες στους οποίους θα στηρίζεται η στρατηγική αφορούν στους εξής: Έρευνα και Γνώση Εντοπισμός, Διάγνωση και Έγκαιρη Παρέμβαση Φροντίδα Υγείας και Θεραπευτική Παρέμβαση Εκπαίδευση Κοινωνική Προστασία και Ανεξάρτητη Διαβίωση Εργασία Συμμετοχή στην Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου προσχεδίου το κείμενο επισυνάπτεται με την παρούσα ανακοίνωση για δημόσια διαβούλευση. Όραμα της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό, είναι η εκπλήρωση των δικαιωμάτων των…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο