Περιβάλλον

 • Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

  Περισσότερα »
 • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

  Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Δασών Νόμων 2012 και 2018. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των νομοθεσιών που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλύπτει τα θέματα των αδικημάτων, ποινών και διαδικασιών. Σκοπός είναι η βελτίωση της προληπτικής λειτουργίας της εν λόγω νομοθεσίας και η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα το προωθούμενο νομοσχέδιο προνοεί: Διαχωρισμό των αδικημάτων διακινδύνευσης από τα αδικήματα με αποτέλεσμα, Επανακαθορισμό των ποινών όπως πιο κάτω: Για αδικήματα διακινδύνευσης σε σχέση με φωτιά: 5 χρόνια φυλάκιση ή €25. 000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές, Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς χωρίς ζημιά: 6 χρόνια φυλάκιση ή €30.000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές Για αδικήματα πρόκλησης πυρκαγιάς με ζημιά: 10 χρόνια φυλάκιση ή €50.000,00 ή και τις 2 (δύο) αυτές ποινές. Προσθήκη του αδικήματος της χρήσης εργαλείων χωρίς άδεια από 1ην Ιουνίου μέχρι τη 30ήν Σεπτεμβρίου σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, Προσθήκη πρόνοιας ανάκτησης του κόστους καταστολής σε πυρκαγιές εντός κρατικού Δάσους, Καταγραφή των διαδικασιών επίδοσης ειδοποίησης, πληρωμής και διακανονισμού εξώδικου συμβιβασμού, Προσθήκη πρόνοιας για έκδοση κανονισμών για ίδρυση και λειτουργία εθελοντικών σωμάτων δασοπυρόσβεσης, Προσθήκη πίνακα με καθορισμένα ποσά εξώδικης ρύθμισης ανάλογα…

  Περισσότερα »
 • Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

  1. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024». 2. Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων, μέσω της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ του Τμήματος Περιβάλλοντος και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ATA). Η σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων, ως Νομοθετική Μεταρρύθμιση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα, στη διασφάλιση του συντονισμού των διαδικασιών, για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και την ενίσχυση/υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων και ιδιαίτερα των δημοτικών στερεών αποβλήτων. 3. Για την ετοιμασία του προσχεδίου του Νομοθετικού Πλαισίου του Φορέα, λήφθηκαν υπόψιν τα αποτελέσματα μελέτης για τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα, όπου αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση διακυβέρνησης, καταγράφηκαν απόψεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και αξιολογήθηκαν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες. Στόχος ήταν να καθοριστεί μια αποτελεσματική και νομοθετικά ορθή δομή, που θα διασφαλίζει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Αρχών Τοπικής…

  Περισσότερα »
 • Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

  Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες,  ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νόμος του 2024» και καλεί όλους να καταθέσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους που θα προσδώσουν αξία στο έργο της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, μέχρι τις 19/3/2024. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορά την θέσπιση τέλους διαμονής. Την 1/3/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκαν οι φορολογίες που αφορούν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών των φορολογιών καθώς και τα ανάλογα αντισταθμιστικά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων αυτών. Οι διαφάνειες της παρουσίασης είναι προσβάσιμες στα συνοδευτικά έγγραφα.

  Περισσότερα »
 • Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020» Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία (ΕΕ) 2023/959 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Με την εν λόγω τροποποίηση εντάσσεται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) ο τομέας τον μεταφορών και της θέρμανσης κτιρίων. Στις 14/2/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο καθώς και η ανάλυση αντικτύπου. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα στα συνοδευτικά έγγραφα.

  Περισσότερα »
 • Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Οδηγού του ΣΧ «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000 – Β Φάση»

  Περισσότερα »
 • ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γραμματεία του Συστήματος Διακυβέρνησης για την Πράσινη Συμφωνία, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελούν τον σχεδιασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Τα αρχικά Εθνικά Σχέδια έχουν υποβληθεί από τα Κράτη Μέλη το 2020, και προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησή τους έως το 2024, με την υποχρέωση να υποβληθεί προσχέδιο τον Ιούνιο 2023. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο την τελευταία περίοδο από το 2020, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου της χώρας μας. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των εκπομπών από -24% σε -32% μέχρι το 2030. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dpsyllides@environment.moa.gov.cy Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Για οποιεσδήποτε…

  Περισσότερα »
 • Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023

  Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – : “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1804 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και για την κατάργηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ”. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση της αγοράς δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών προκειμένου να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η κατανάλωση ενέργειας κατά την τελική χρήση στον τομέα των μεταφορών. Νοείται ότι ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων 2, 5, 20 και 21 του ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορούν τα ΣΕ.

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο