Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας

 • Καθορισμός κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

  H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στα πλαίσια της κατά προτεραιότητας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, ως καθορίζεται στο άρθρο 27 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022, ως έχει τροποποιηθεί (εφεξής ο «Νόμος»),θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 29/05/2024 μέχρι τις 02/07/2024, το συνημμένο έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα προτεινόμενα κριτήρια για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της. Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι η πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας ως καθορίζεται στο Νόμο αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ, καθώς και των στρατηγικών της στόχων. Τα προτεινόμενα κριτήρια καθορίζονται ώστε η Επιτροπή να εκθέσει, κατά τρόπο ενδεικτικό, ορισμένα βασικά κριτήρια με βάση τα οποία  θα μπορούσε να αποφασίζει αν πρέπει να εξεταστεί μια υπόθεση κατά προτεραιότητα. Είναι ευνόητο, ότι κάθε υπόθεση έχει την ατομικότητα της και θα αξιολογείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της. Τα εν λόγω κριτήρια λαμβάνουν υπόψη: την ανάγκη προώθησης της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του έργου και της…

  Περισσότερα »
 • Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024

  Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο « Ο περί της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2024». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο καθιστά υποχρεωτική την διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης κατά την ανάπτυξη και σύνταξη νέων πολιτικών, όπου οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις απόψεις και εισηγήσεις των επηρεαζόμενων μερών και εμπλεκόμενων φορέων, που θα συμβάλουν στη χάραξη της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής. Ο υπεύθυνος λειτουργός από τον οποίο τα επηρεαζόμενα μέρη και οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι ο Γιώργος Κυπριανού, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη, 22309013, gkyprianou@presidency.gov.cy.

  Περισσότερα »
 • Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

  Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας της πρωτοβουλίας πολιτών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο δίδει τη δυνατότητα σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο, να υποβάλουν πρωτοβουλία πολιτών, η οποία εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και συγκεντρώσει των απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης, δεσμεύει την κυβέρνηση να: (α) υποβάλει εμπεριστατωμένη και δεόντως αιτιολογημένη απάντηση, αναφορικά τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση προέβη και/ή προβαίνει και/ή θα προβεί ή ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, αναφορικά με την πρωτοβουλία πολιτών  (στους πεντακόσιους (500) υπογράφοντες) και (β) διεξάγει διευρυμένη δημόσια συζήτηση, παρουσία των διοργανωτών, άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων, εκπροσώπων οργανωμένων συνόλων και οποιονδήποτε άλλων φυσικών και/ή νομικών προσώπων, με σκοπό την εξέταση της πρωτοβουλίας πολιτών και την υποβολή εμπεριστατωμένου και δεόντως αιτιολογημένου σχεδίου δράσης, αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση θα προβεί, αναφορικά με την πρωτοβουλία…

  Περισσότερα »
 • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

  Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της Δημιουργίας Μητρώου Καλλιτεχνών και Θέσπισης Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2024», το οποίο έχει σκοπό τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη. Σκοπός είναι ένα νομοσχέδιο «ομπρέλα», το οποίο θα καθορίζει το πλαίσιο και τα κριτήρια απόδοσης του Καθεστώτος του Καλλιτέχνη σε πολιτιστικούς δημιουργούς / επαγγελματίες καθώς και τον τρόπο πρόσβασης των αυτοτελώς εργαζομένων πολιτιστικών δημιουργών / επαγγελματιών στα ωφελήματα της κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται: (α) η δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών, στο οποίο υπάρχει δυνατότητα εγγραφής Καλλιτεχνών με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα ωφελήματα που θα επιφέρει η εγγραφή αυτή και όλα τα σχετικά με την αίτηση και το μητρώο καλλιτεχνών, καθώς και (β) η θεσμοθέτηση μέτρου οικονομικής στήριξης (καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας) προς τους αυτοτελώς εργαζόμενους καλλιτέχνες που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες σε σχέση με την κοινωνική ασφάλισή τους. Το νομοσχέδιο επομένως θα καλύψει δύο ανάγκες: (α) την ανάγκη καθορισμού του ποιος θεωρείται καλλιτέχνης, και (β) την ανάγκη υποβοήθησης των καλλιτεχνών οι οποίοι λόγω οικονομικών δυσκολιών αδυνατούσαν να   εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ασφάλιση. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού θέτει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις,…

  Περισσότερα »
 • Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

  H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024». Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι η πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο πρόκειται να τροποποιήσει τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο αρ. 13(Ι)/2022, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο αρ. 169(Ι)/2022. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς μεταφοράς και εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1925, εκχώρησης των απαραίτητων αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεσματικά κατά την εφαρμογή του υπό αναφορά Ευρωπαϊκού Κανονισμού καθώς επίσης και για εναρμόνιση με τον περί της Δέκατης Εβδόμης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 2022 όσο και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου του 1964 (33/1964) ως έχει τροποποιηθεί. Επιπλέον, προωθούνται αλλαγές ώστε να περιληφθούν πρόνοιες που αφορούν την εφαρμογή του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (Ν. 6(I)/2022) και διορθωτικές τροποποιήσεις που θα παρέχουν σαφέστερο νομοθετικό πλαίσιο που θα συνεισφέρει ουσιωδώς και στην βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης…

  Περισσότερα »
 • ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2024-2028

  Η Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του στις 19.12.2017, στο γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία το 2011. Βασικό εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που τέθηκαν με την Στρατηγική αποτελούν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία. Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2013, το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2017 και το τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2021. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης της παρούσας Κυβέρνησης και του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αποφασίστηκε η ετοιμασία Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία για την πενταετία 2024-2028. Η έναρξη διαβούλευσης για την ετοιμασία τους σηματοδοτήθηκε κατά τη συνεδρία του Παγκύπριου Συμβουλίου για τα Άτομα με Αναπηρίες στις 11.12.2023, υπό την προεδρία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Μαριλένας Ευαγγέλου. Αφού λήφθηκαν οι απόψεις και εισηγήσεις όλων των αρμόδιων για θέματα αναπηρίας Υπουργείων και Υφυπουργείων, καθώς και των μελών του Παγκύπριου Συμβουλίου…

  Περισσότερα »
 • Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση- ΦΟΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

  Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες,  ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024» και καλεί όλους να καταθέσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους που θα προσδώσουν αξία στο έργο της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, μέχρι τις 19/3/2024. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορά την θέσπιση φορολογίας άνθρακα στον τομέα των μεταφορών και στις ρυπογόνες βιομηχανίες. Την 1/3/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκαν οι φορολογίες που αφορούν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών των φορολογιών καθώς και τα ανάλογα αντισταθμιστικά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων αυτών. Οι διαφάνειες της παρουσίασης είναι προσβάσιμες στα συνοδευτικά έγγραφα.  

  Περισσότερα »
 • Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση – Τέλος Διαμονής

  Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες,  ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νόμος του 2024» και καλεί όλους να καταθέσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους που θα προσδώσουν αξία στο έργο της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, μέχρι τις 19/3/2024. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορά την θέσπιση τέλους διαμονής. Την 1/3/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκαν οι φορολογίες που αφορούν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών των φορολογιών καθώς και τα ανάλογα αντισταθμιστικά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων αυτών. Οι διαφάνειες της παρουσίασης είναι προσβάσιμες στα συνοδευτικά έγγραφα.

  Περισσότερα »
 • ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γραμματεία του Συστήματος Διακυβέρνησης για την Πράσινη Συμφωνία, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελούν τον σχεδιασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Τα αρχικά Εθνικά Σχέδια έχουν υποβληθεί από τα Κράτη Μέλη το 2020, και προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησή τους έως το 2024, με την υποχρέωση να υποβληθεί προσχέδιο τον Ιούνιο 2023. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο την τελευταία περίοδο από το 2020, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου της χώρας μας. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των εκπομπών από -24% σε -32% μέχρι το 2030. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dpsyllides@environment.moa.gov.cy Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Για οποιεσδήποτε…

  Περισσότερα »
 • «Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

  Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων. Το Υπουργείο Οικονομικών προέβηκε στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020 » για σκοπούς εκ νέου εναρμόνισης με την Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών. Η Οδηγία 97/9/ΕΚ μεταφέρθηκε αρχικά στην εθνική νομοθεσία με τον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Ν.148(Ι)/2002) καθώς επίσης και με τις ΚΔΠ 530/2004 (Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί του 2004) και ΚΔΠ 531/2004 (Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ.  Κανονισμοί του 2004). Ο Ν.148(Ι)/2002 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον περί των Επενδυτικών  Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Ν.144(Ι)/2007). Οι διατάξεις που μετέφεραν την Οδηγία 97/9/ΕΚ συνέχισαν να υφίστανται με τον Ν.144(Ι)/2007, καθώς και με τις ΚΔΠ 530/2004, ΚΔΠ 175/2015 (Οδηγία 144-2007-15 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη συνέχιση Λειτουργίας και τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών ΕΠΕΥ) και ΚΔΠ 481/2012 (Οδηγία  144-2007-09…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο