2 – Ερμηνεία

2 – Ερμηνεία

Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

 

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το υπουργείο, υφυπουργείο, τμήμα, υπηρεσία, ανεξάρτητη υπηρεσία και οποιοδήποτε άλλο φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και σύνταξη νέων πολιτικών·

 

«δημόσια διαβούλευση» σημαίνει τη διαδικασία μέσω της οποίας, τα επηρεαζόμενα μέρη και εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής, εκφράζοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους, στη βάση σχετικών προτάσεων και/ή επιλογών που τους παρουσιάζονται από την αρμόδια αρχή, και μέσω της οποίας επιδιώκεται η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιοποίηση απόψεων, πληροφοριών, εμπειριών και εισηγήσεων από τα εκάστοτε επηρεαζόμενα μέρη και εμπλεκόμενους φορείς, σε σχέση με την υπό διαβούλευση νέα πολιτική·

 

«διευρυμένη δημόσια διαβούλευση» σημαίνει τη διαδικασία μέσω της οποίας, τα επηρεαζόμενα μέρη μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής, εκφράζοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους, μέσω της πλατφόρμας για διαβουλεύσεις, στη βάση σχετικών προτάσεων και/ή επιλογών που τους παρουσιάζονται από την αρμόδια αρχή·

 

«έγγραφα διαβούλευσης» σημαίνει έγγραφα που παράγονται κατά την ανάπτυξη και σύνταξη νέων πολιτικών και τα οποία συμπεριλαμβάνουν, ένα συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα, το οποίο συνοψίζει τα κύρια σημεία της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου λειτουργού της αρμόδιας αρχής και/ή ένα ερωτηματολόγιο/λίστα ελέγχου, στο οποίο θα παρουσιάζονται τα ερωτήματα, με τα οποία η αρμόδια αρχή θα ζητά τις απόψεις των επηρεαζόμενων μερών και εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θέλει παράξει η αρμόδια αρχή·

 

«εμπλεκόμενοι φορείς» σημαίνει τα φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την προτιθέμενη εφαρμογή μίας νέας πολιτικής, και τα οποία κατέχουν την απαραίτητη τεχνοκρατική κατάρτιση και εμπειρογνωμοσύνη, αναφορικά με την υπό διαβούλευση νέα πολιτική·

 

«επηρεαζόμενα μέρη» σημαίνει τα φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την προτιθέμενη εφαρμογή μίας νέας πολιτικής·

 

«νέες πολιτικές» σημαίνει τα νομοσχέδια, τους κανονισμούς, τις στρατηγικές, τα προγράμμα και οποιαδήποτε άλλη πολιτική, η οποία αναπτύσσεται και συντάσσεται από τις αρμόδιες αρχές·

 

«πλατφόρμα για διαβουλεύσεις» σημαίνει την πλατφόρμα www.e-consultation.gov.cy, η οποία φιλοξενεί σε ένα κεντρικό σημείο όλα τα στάδια δημόσιας δημόσιας διαβούλευσης (δημοσίευση, σχόλια, αξιολόγηση) και διαχειριστής της οποίας είναι το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη·

 

«πρότυπο αξιολόγησης της διαδικασίας διαβούλευσης» σημαίνει το πρότυπο που παρατίθεται ως Παράρτημα I του παρόντος Νόμου·

 

«στοχευμένη δημόσια διαβούλευση» σημαίνει τη διαδικασία μέσω της οποίας, οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη της υπό διαβούλευση νέας πολιτικής, εκφράζοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους, μέσω της πλατφόρμας για διαβουλεύσεις, συναντήσεων, συσκέψεων, συμμετοχής σε στοχευμένες ομάδες και επιτροπές εμπειρογνωμόνων, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων και προσωπικών συνεντεύξεων, στη βάση σχετικών προτάσεων και/ή επιλογών που τους παρουσιάζονται από την αρμόδια αρχή·

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο