01 – Συνοπτικός Τίτλος

«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο