Άλλο

 • Δημόσια Διαβούλευση προτεινόμενου Διατάγματος με τίτλο “To περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών (Σήμανση Αυγών με τον Κωδικό Παραγωγού) Διάταγμα του 2024”

  Το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην ετοιμασία του προτεινόμενου Διατάγματος με τίτλο “Το περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών (Σήμανση Αυγών με τον Κωδικό Παραγωγού) Διάταγμα του 2024”, σύμφωνα με το άρθρο 18 του περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμου του 2016. Σύμφωνα με το Παράρτημα VII, Μέρος VI, Σημείο III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 το οποίο τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2464, η σήμανση των αυγών πραγματοποιείται στη μονάδα παραγωγής και τα κράτη μέλη μπορούν, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, να εξαιρούν τα αυγά από την απαίτηση αυτή, όταν η σήμανση πραγματοποιείται στο πρώτο κέντρο συσκευασίας στο οποίο παραδίδονται τα αυγά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλείστες μονάδες παραγωγής αυγών στην Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτουν και δικά τους κέντρα συσκευασίας αυγών, η Αρμόδια Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η εξαίρεση για σήμανση των αυγών που παράγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία στο πρώτο κέντρο συσκευασίας στο οποίο παραδίδονται τα αυγά, πρακτική που ακολουθείται ήδη από όλες τις μονάδες παραγωγής εδώ και πολλά χρόνια.  Συνεπώς, με το προτεινόμενο Διάταγμα δίνεται παρέκκλιση ώστε η σήμανση των αυγών που παράγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία να πραγματοποιείται στο πρώτο κέντρο συσκευασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία στο οποίο παραδίδονται τα αυγά.  

  Περισσότερα »
 • Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

  Περισσότερα »
 • Δημόσια Διαβούλευση για τις διαδικασίες αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής στοιχείων, στα βυτιοφόρα διακίνησης νωπού γάλακτος, σύμφωνα με την προτεινόμενη Κανονιστική Διοικητική Πράξη για τις υποχρεώσεις συλλεκτών-μεταφορέων, του περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για τη Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμο του 2017

  Το Τμήμα Γεωργίας προτίθεται να προχωρήσει στην αποστολή, στην Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης για υπογραφή, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης Κ.Δ.Π. 112/2018. Στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η αναβάθμιση των συστημάτων (λογισμικού ή/και υλισμικού) για την καταγραφή και διακίνηση νωπού γάλακτος που είναι εγκατεστημένα στα βυτιοφόρα διακίνησης. Ενόψει της δημιουργίας του ενδιάμεσου προγράμματος καθώς και της ανάγκης για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος παραλαβής και ανάλυσης των στοιχείων του γάλακτος, οι ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων οφείλουν να προχωρήσουν στις ανάλογες διαδικασίες αναβάθμισης. Τέλος, στα πλαίσια της υπό αναφορά Δημόσιας Διαβούλευσης, το Τμήμα Γεωργίας προσκαλεί σε συνάντηση για συζήτηση και συλλογή απόψεων Φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέχουν τις πιο πάνω υπηρεσίες, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:30 στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας.

  Περισσότερα »
 • AID SCHEME FOR INSTALLATION OF ENERGY STORAGE SYSTEMS IN COMBINATION WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES

  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ως μέρος των εργασιών για την ετοιμασία Σχεδίου Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, και σε συνέχεια των προηγούμενων αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε για το Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για Αποθήκευση Ενέργειας, πληροφορεί ότι διενεργεί Ανοικτή Διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό: (α) τη συλλογή εισηγήσεων στη βάση του επισυναπτόμενου σχεδίου στήριξης για προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης. (β) την καταγραφή τυχόν εισηγήσεων για συστήματα αποθήκευσης πέραν από αυτών που περιγράφονται στον υφιστάμενο τεχνικό οδηγό. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θέτει προς διαβούλευση το Σχέδιο Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουνίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση bfures@meci.gov.cy

  Περισσότερα »
 • Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

  Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την καλύτερη ρύθμιση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων, έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο και προσχέδιο διατάγματος που τροποποιεί την περί των Τεχνιτών Οχημάτων νομοθεσία, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» για απόψεις, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως, αφού λάβουν υπόψη το κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου και διατάγματος, αποστείλουν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση», μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου, 2024. Τα τελικά κείμενα θα αποσταλούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης/απάντησής σας μέσα στο πιο πάνω χρονικό πλαίσιο, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή άποψη επί αυτών. Λειτουργός διαβούλευσης ορίστηκε ο μηχανολόγος μηχανικός του Τμήματος κ. Αχιλλέας Πηλιάς. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί του στο τηλέφωνο 22800344 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο apilias@ems.mcw.gov.cy.

  Περισσότερα »
 • Διαβούλευση για το νέο Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2024-2025

  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί διαβούλευση για το νέο «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2024-2025», το οποίο θα εφαρμοστεί από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Το προτεινόμενο Σχέδιο Χορηγιών προνοεί για επιχορήγηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ή/και θερμομόνωση οροφής σε υφιστάμενες κατοικίες. Συνοπτικά, το Σχέδιο προβλέπει για τις πιο κάτω κατηγορίες: Κατηγορία Α1: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ με χορηγία €375 ανά kW και μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (4kW) – 50% αύξηση για ορεινές περιοχές, Κατηγορία Α2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ με χορηγία €1.250 ανά kW και μέγιστο ποσό χορηγίας €6.250 (5kW), Κατηγορία Α3: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με χορηγία €250 ανά kW και μέγιστο ποσο χορηγίας €1.000 (4Kw) και, επιπρόσθετα, αποπληρωμή επένδυσης €1.000 ανά kW με μέγιστο «ποσό αποπληρωμής»: €4.000 (4kW), Κατηγορία Β1: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ με χορηγία 50% και μέγιστο ποσό χορηγίας €2.500 ή/και €25,00 ανά τ.μ. – 50% αύξηση για ορεινές περιοχές, Κατηγορία Β2: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ – ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ με χορηγία 75% και μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 ή €37,50 ανά τ.μ. Σε σχέση με το αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών που είχε εφαρμοστεί το 2022-2023, στο προτεινόμενο Σχέδιο Χορηγιών έχουν γίνει οι πιο κάτω αλλαγές: Δημιουργία κατηγορίας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ…

  Περισσότερα »
 • Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Οδηγού του ΣΧ «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000 – Β Φάση»

  Περισσότερα »
 • ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γραμματεία του Συστήματος Διακυβέρνησης για την Πράσινη Συμφωνία, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελούν τον σχεδιασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Τα αρχικά Εθνικά Σχέδια έχουν υποβληθεί από τα Κράτη Μέλη το 2020, και προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησή τους έως το 2024, με την υποχρέωση να υποβληθεί προσχέδιο τον Ιούνιο 2023. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο την τελευταία περίοδο από το 2020, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου της χώρας μας. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των εκπομπών από -24% σε -32% μέχρι το 2030. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dpsyllides@environment.moa.gov.cy Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Για οποιεσδήποτε…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο