Μεταφορές

 • Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών

  Δημόσια Διαβούλευση Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024- Ρύθμιση του Ελέγχου της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών Μετά την παρέλευση περισσότερων από  πέντε χρόνων από την  πρακτική εφαρμογή του Νόμου για το Νάρκοτεστ (25 Ιανουαρίου 2018), έχει κριθεί σκόπιμο από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η βελτίωση του υπό αναφορά νομοθετικού πλαισίου. Οι αλλαγές βελτιώνουν πρακτικής υφής θέματα, χωρίς να αλλάζουν τη φιλοσοφία και τις κύριες πρόνοιες εφαρμογής του αρχικού Νόμου. Βασική στόχευση του Νόμου για το Νάρκοτεστ παραμένει η αποτροπή των οδηγών να οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ζήτημα εξαιρετικά επικίνδυνο τόσο για τους ίδιους οδηγούς, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες των οδών. Ο συγκεκριμένος Νόμος κάλυψε ένα σημαντικό κενό, κατά αναλογία των ελέγχων των οδηγών υπό την επήρεια του αλκοόλ. Επιπρόσθετα, ο Νόμος βοήθησε τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στα θέματα οδικής ασφάλειας να καταγράψουν και κατανοήσουν το επίπεδο του προβλήματος και να αναληφθούν ευρύτερες δράσεις για αποτροπή των οδηγών να οδηγούν υπό την επήρεια των ναρκωτικών. H οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών παραμένει βασική αιτία των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων στην Κύπρο, παρά τη γενικότερη βελτίωση των δεικτών της οδικής ασφάλειας. Την πενταετία 2013-2017 το 4,68% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων είχε ως αιτία την οδήγηση…

  Περισσότερα »
 • Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020»

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αέριων του Θερμοκηπίου Νόμους του 2011, 2012, 2015 και 2020» Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία (ΕΕ) 2023/959 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Με την εν λόγω τροποποίηση εντάσσεται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) ο τομέας τον μεταφορών και της θέρμανσης κτιρίων. Στις 14/2/2024 διεκπεραιώθηκε Δημόσια Παρουσίαση στην οποία παρουσιάστηκε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο καθώς και η ανάλυση αντικτύπου. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα στα συνοδευτικά έγγραφα.

  Περισσότερα »
 • Τροποποίηση της περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νομοθεσίας

  Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την καλύτερη ρύθμιση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων, έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο και προσχέδιο διατάγματος που τροποποιεί την περί των Τεχνιτών Οχημάτων νομοθεσία, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» για απόψεις, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως, αφού λάβουν υπόψη το κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου και διατάγματος, αποστείλουν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση», μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου, 2024. Τα τελικά κείμενα θα αποσταλούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης/απάντησής σας μέσα στο πιο πάνω χρονικό πλαίσιο, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή άποψη επί αυτών. Λειτουργός διαβούλευσης ορίστηκε ο μηχανολόγος μηχανικός του Τμήματος κ. Αχιλλέας Πηλιάς. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί του στο τηλέφωνο 22800344 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο apilias@ems.mcw.gov.cy.

  Περισσότερα »
 • Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Οδηγού του ΣΧ «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000 – Β Φάση»

  Περισσότερα »
 • ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2023

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως Γραμματεία του Συστήματος Διακυβέρνησης για την Πράσινη Συμφωνία, ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελούν τον σχεδιασμό των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Τα αρχικά Εθνικά Σχέδια έχουν υποβληθεί από τα Κράτη Μέλη το 2020, και προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναθεώρησή τους έως το 2024, με την υποχρέωση να υποβληθεί προσχέδιο τον Ιούνιο 2023. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο την τελευταία περίοδο από το 2020, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου της χώρας μας. Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων, έχουν αυξηθεί οι στόχοι για μείωση των εκπομπών από -24% σε -32% μέχρι το 2030. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dpsyllides@environment.moa.gov.cy Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Για οποιεσδήποτε…

  Περισσότερα »
 • Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023

  Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – : “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1804 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και για την κατάργηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ”. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση της αγοράς δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών προκειμένου να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η κατανάλωση ενέργειας κατά την τελική χρήση στον τομέα των μεταφορών. Νοείται ότι ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων 2, 5, 20 και 21 του ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορούν τα ΣΕ.

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο