Άλλο

 • Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2017»

  Σκοπός του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέτρου στήριξης των Μονογονεϊκών Οικογενειών. Ειδικότερα, μέσω του Νομοσχεδίου τροποποιείται μέρος του ορισμού της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συμβίου, όταν δεν υπάρχουν κοινά τέκνα, για σκοπούς καταβολής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

  Περισσότερα »
 • Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

  Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η υλοποίηση μέρους του Πακέτου Μέτρων Αντιμετώπισης των Πληθωριστικών Πιέσεων, Στήριξης των Πληγέντων Εισοδημάτων, Στεγαστικής Πολιτικής και Επιτάχυνσης Πράσινης Μετάβασης τα οποία περιλαμβάνονταν στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με αρ.1163/2023 κατά τη συνεδρία ημερομηνίας 19.10.2023. Ειδικότερα, σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών στο Επίδομα Τέκνου (μέχρι τα 23 για κορίτσια και 24 έτη για αγόρια, εφόσον είναι φοιτητές αντί μέχρι τη λήξη της στρατιωτικής θητείας 21 ετών που ισχύει σήμερα για τα αρσενικά τέκνα). Στη νέα αυτή κατηγορία δικαιούχων θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος. Επιπλέον, μέσω του παρόντος Νομοσχεδίου σκοπείται η αύξηση 5% του επιδόματος τέκνου γενικότερα.  

  Περισσότερα »
 • «Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   «Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023»     Ανακοινώνεται η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου: «Ο Περί Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023». Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θεσμοθέτηση του/της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και κατ’ επέκταση η ενίσχυση και διασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων, ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άντρες, τα αγόρια και τα κορίτσια, η πρόσδοση ίσης ορατότητας, ενδυνάμωσης, ευθυνών και ίσων ευκαιριών πρόσβασης και συμμετοχής σε όλους του τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής   η ισότιμη πρόσβαση και ο ισότιμος καταμερισμός των πόρων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται με τους ακόλουθους τρόπους: ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας η–Διαβούλευση. Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση CommissionerGE@presidency.gov.cy  

  Περισσότερα »
 • Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, 2024- 2026

  Μήνυμα Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων   Η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η πλήρης διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, αποτελεί σημαντικό ζητούμενο και προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των κοινωνιών. Η ισότητα των φύλων σημαίνει ότι οι ανάγκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο των γυναικών, όσο και των ανδρών θεωρούνται ισότιμα, όπως εξάλλου και οι υποχρεώσεις τους. Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν βιολογικές διαφορές, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό νομοθεσιών, πολιτικών, δράσεων και μέτρων, ενώ παράλληλα οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου τους. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, στόχος είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στα κοινά, δημιουργώντας ένα έμφυλο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Για την επίτευξη του στόχου και για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων σε όλους τους τομείς, διαμορφώνονται στοχευμένες δράσεις και πολιτικές και αξιοποιείται το εργαλείο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και δράσεις της Κυβέρνησης. Παράλληλα, προωθείται η ισότιμη κατανομή ευθυνών που αφορά στην οικονομία της φροντίδας, στην ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στις θέσεις λήψης αποφάσεων, στην ενίσχυση…

  Περισσότερα »
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο