Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024

Τμήμα Περιβάλλοντος

1. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμος του 2024».

2. Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων, μέσω της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ του Τμήματος Περιβάλλοντος και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ATA). Η σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Πρόληψης και Διαχείρισης Αποβλήτων, ως Νομοθετική Μεταρρύθμιση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα, στη διασφάλιση του συντονισμού των διαδικασιών, για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και την ενίσχυση/υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων και ιδιαίτερα των δημοτικών στερεών αποβλήτων.

3. Για την ετοιμασία του προσχεδίου του Νομοθετικού Πλαισίου του Φορέα, λήφθηκαν υπόψιν τα αποτελέσματα μελέτης για τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα, όπου αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση διακυβέρνησης, καταγράφηκαν απόψεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και αξιολογήθηκαν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες. Στόχος ήταν να καθοριστεί μια αποτελεσματική και νομοθετικά ορθή δομή, που θα διασφαλίζει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα, την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού φορέα με στόχο την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο.

4. Το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

¬ Τη συνεισφορά του Φορέα στη διασύνδεση των ενεργειών και δράσεων της Κεντρικής Κυβέρνησης με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενεργώντας ως συνδετικός κρίκος και συντονιστικός φορέας μέσω της προώθησης συνεργασιών, δικτύων ανταλλαγής πληροφόρησης και ως σημείο διευκόλυνσης της επικοινωνίας (Άρθρο 4 του νομοσχεδίου).

¬ Τη συμβολή του Φορέα στην προώθηση και συντονισμό δραστηριοτήτων εντός της ιεράρχησης αποβλήτων, του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και του Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, παρέχοντας μηχανισμό που θα προωθήσει τη διαχείριση των αποβλήτων προς την πρόληψη και χωριστή συλλογή και θα προωθεί την κυκλική οικονομία (Άρθρο 4 του νομοσχεδίου).

¬ Τη μελέτη τεχνικών, λειτουργικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, τα Συμβούλια Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, σε σχέση με τις πολιτικές της Κεντρικής Κυβέρνησης στα θέματα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, το νομοθετικό πλαίσιο και τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και προτείνει πιθανές λύσεις για επίλυση τους (Άρθρο 5 του νομοσχεδίου).

¬ Την παροχή επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων στην εφαρμογή των δράσεων που απαιτούνται από την νομοθεσία, τα σχέδια δράσης δημοτικών αποβλήτων και τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (Άρθρο 5 του νομοσχεδίου).

¬ Την ανάληψη και  προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης τόσο για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, όσο και για την κυκλική οικονομία (Άρθρο 5 του νομοσχεδίου).

¬ Τη δημιουργία, διαχείριση, λειτουργία και επικαιροποίηση διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών, και γενικά την εφαρμογή της ιεράρχησης αποβλήτων (Άρθρο 5 του νομοσχεδίου).

¬ Τη συλλογή από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τήρηση και επεξεργασία δεδομένων δημιουργίας αποβλήτων, μέσω κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων και πιθανής τήρησης σχετικών μητρώων αποβλήτων (Άρθρο 5 του νομοσχεδίου).

¬ Την ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων (Άρθρο 5 του νομοσχεδίου).

¬ Τη διοίκηση από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, περιλαμβανομένου του Προέδρου του (Άρθρο 6 του νομοσχεδίου).

¬ Τη σύσταση επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων για την παροχή βοήθειας και συμβουλών στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του για την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων (Άρθρο 11 του νομοσχεδίου).

¬ Τη διεύθυνση και στελέχωση του Φορέα με εξειδικευμένο προσωπικό (Μέρος V του νομοσχεδίου) και οι οικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις (Μέρος VI του νομοσχεδίου).

3. Το Τμήμα Περιβάλλοντος θέτει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 11 Ιουνίου 2024, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις director@environment.moa.gov.cy, aadamou@environment.moa.gov.cy.

Περιβάλλον
Νομοσχέδιο
  • Ανοικτή
  • Αναρτήθηκε
    13 Μάι 2024 @ 0:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    11 Ιούν 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Σχετικό Υλικό


Περιεχόμενα

0 σχόλια
01 - Συνοπτικός τίτλος. 0 σχόλια
02 - Ερμηνεία. 0 σχόλια
03 - Σύσταση Φορέα. 0 σχόλια
04 - Στόχος και σκοποί Φορέα. 0 σχόλια
05 - Αρμοδιότητες Φορέα. 0 σχόλια
06 - Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. 0 σχόλια
07 - Κένωση θέσης, παύση, κ.λπ. Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 0 σχόλια
08 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα. 0 σχόλια
09 - Αρμοδιότητες Προέδρου. 0 σχόλια
10 - Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου. 0 σχόλια
11 - Σύσταση επιτροπών και εξειδικευμένων σωμάτων. 0 σχόλια
12 - Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. 0 σχόλια
13 - Γενικός Διευθυντής. 0 σχόλια
14 - Προσωπικό Φορέα. 0 σχόλια
15 - Προϋπολογισμός. 0 σχόλια
16 - Έσοδα και πόροι του Φορέα. 0 σχόλια
17 - Έξοδα. 0 σχόλια
18 - Δάνεια. 0 σχόλια
19 - Τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών. 0 σχόλια
20 - Έλεγχος λογαριασμών. 0 σχόλια
21 - Εκθέσεις. 0 σχόλια
22 - Αδικήματα. 0 σχόλια
23 - Έκδοση Εσωτερικών Κανονισμών. 0 σχόλια
24 - Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμανσης. 0 σχόλια
25 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο