«Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020»

Υπουργείο Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών προέβηκε στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών Νόμος του 2020 » για σκοπούς εκ νέου εναρμόνισης με την Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών.

Η Οδηγία 97/9/ΕΚ μεταφέρθηκε αρχικά στην εθνική νομοθεσία με τον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Ν.148(Ι)/2002) καθώς επίσης και με τις ΚΔΠ 530/2004 (Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί του 2004) και ΚΔΠ 531/2004 (Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ.  Κανονισμοί του 2004). Ο Ν.148(Ι)/2002 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον περί των Επενδυτικών  Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Ν.144(Ι)/2007).

Οι διατάξεις που μετέφεραν την Οδηγία 97/9/ΕΚ συνέχισαν να υφίστανται με τον Ν.144(Ι)/2007, καθώς και με τις ΚΔΠ 530/2004, ΚΔΠ 175/2015 (Οδηγία 144-2007-15 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη συνέχιση Λειτουργίας και τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών ΕΠΕΥ) και ΚΔΠ 481/2012 (Οδηγία  144-2007-09 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη γενική συνέλευση των μελών του ΤΑΕ πελατών ΕΠΕΥ). Ο Ν.144(Ι)/2007 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017 (Ν.87(Ι) του 2017).

Οι διατάξεις που μετέφεραν την Οδηγία 97/9/ΕΚ συνέχισαν να υφίστανται με τον Ν.87(Ι)/2017 καθώς και με τις ΚΔΠ 530/2004, ΚΔΠ 76/2019 (Οδηγία ΟΔ 87-07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών).

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εκ νέου μεταφορά της οδηγίας 97/7/ΕΚ και κατάργηση των διατάξεων που ισχύουν στο Νόμο 87(Ι)/2017.

Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν μεταξύ άλλων:

 • τη συνέχιση λειτουργίας των Ταμείων και τη συμμετοχή των μελών αυτών στα Ταμεία,
 • τη ρύθμιση του καθορισμού ύψους και επιπέδου αποζημίωσης των επενδυτών,
 • τη ρύθμιση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης των Ταμείων, Διαχείρισης Πόρων και Χρήσης Κεφαλαίων,
 • τη ρύθμιση της πληροφόρησης των επενδυτών από τα ταμεία,
 • τη ρύθμιση των εξουσιών των ταμείων και υποχρεώσεις των μελών τους,
 • τη ρύθμιση της διοίκησης και λειτουργίας των Ταμείων,
 • τον καθορισμό του οικονομικού έτους, την τήρηση οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο των ταμείων,
 • τη ρύθμιση της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μελών των Ταμείων,
 • τη ρύθμιση της έκδοσης οδηγιών, την συνέχιση ισχύος οδηγιών και τη συνέχιση λειτουργίας των Ταμείων.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις νέες απαιτήσεις του νομοθετικού πακέτου που περιλαμβάνει την Οδηγία 97/9/ΕΚ αναφορικά με τα συστήματα αποζημιώσεων βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0009&from=EL

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια ή απόψεις σας,

Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας
Οικονομία και Χρηματοοικονομικά Θέματα
Νομοσχέδιο
 • Υπό επεξεργασία
 • Αναρτήθηκε
  01 Μάι 2020 @ 0:00
 • Ανοικτή σε σχόλια ως
  31 Μάι 2020 @ 0:00
 • 0 σχόλια

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο