16- Φύλο – Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων

16- Φύλο – Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενδυνάμωση ανδρών και γυναικών και ισότιμη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων

Δράση 10.1 – Δημιουργία προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης για γυναίκες της υπαίθρου

Περιγραφή/Στόχος:  Ενίσχυση της παραγωγικότητας της γυναίκας στον αγροτικό τομέα και της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις αγροτικές και ορεινές περιοχές και ισότιμη συμμετοχή στην αγροτική και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών. Δημιουργία προγραμμάτων σε θέματα όπως ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακό μάρκετινγκ και χρηματοοικονομική εκπαίδευση

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συνεργαζόμενοι φορείς: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της δράσης: Δεκέμβριος 2026

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €60.000

Πηγή χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU(C5.1I2)

 

Δράση 10.2:  Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας και εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα της καινοτομίας (ειδικότερα για women-led tech startups)

Περιγραφή/Στόχος: Αποδομώντας τα στερεότυπα που συνδέονται με τις γυναίκες και άντρες και τις επαγγελματικές επιλογές τους, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τομέα της καινοτομίας ενισχύει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και αναδεικνύει την κοινωνική συνοχή.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συνεργαζόμενος φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Next Generation EU (C5.1I2)

 

Δράση 10.3: Συλλογή και επεξεργασία έμφυλων στατιστικών δεδομένων για συμμετοχή στους τομείς της έρευνας, καινοτομίας και κυβερνοασφάλειας

Περιγραφή/Στόχος: Τα στατιστικά δεδομένα επιτρέπουν την αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων και πρακτικών και την αναθεώρηση ή ανασχεδιασμό όπου και όταν αυτό απαιτείται. Ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στους αναπτυσσόμενους τομείς της έρευνας, καινοτομίας και κυβερνοασφάλειας και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους τομείς αυτούς.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συνεργαζόμενοι φορείς: Στατιστική Υπηρεσία

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Ιανουάριος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

 

Δράση 10.4:  Κατάρτιση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ισότητα φύλων και αποδόμηση στερεοτύπων σε φορείς που λαμβάνουν κρατική χορηγία για θέματα έρευνας και καινοτομίας

Περιγραφή/Στόχος: Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι φορείς αναμένεται να αποτελέσουν αρωγό της εμπέδωσης της έμφυλης ισότητας.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Έναρξη εφαρμογής της Δράσης: Απρίλιος 2024

Ολοκλήρωση της Δράσης: Δεκέμβριος 2026

Πηγή χρηματοδότησης: Κρατικός Προϋπολογισμός

Τέλος


Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο